Lees deze pagina voor
RSS

Meten van Zeeuws weer voor rekenmodel hitte

Vanaf 11 januari wordt in totaal op vijf plekken in de gemeente Borsele, Vlissingen en Middelburg meetapparatuur opgehangen om een jaar lang het zogenoemde thermisch comfort te meten. Gegevens als windsnelheid, zonnestraling, temperatuur en luchtvochtigheid worden verwerkt in een rekenmodel om het klimaat, met name hittestress, in landelijk gebied weer te geven. Deze gegevens zijn belangrijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Tot nu toe werden voor landelijk en stedelijk gebied hetzelfde rekenmodel gebruikt, terwijl verondersteld wordt dat door verstening in stedelijk gebied hitte sterker ervaren wordt.

Specifiek meten
De meetapparatuur bestaat uit een kastje dat wordt opgehangen aan lantaarnpalen in Middelburg op het Walplein en in de Eisenhowerlaan. In Vlissingen in de Scheldestraat en Westerzicht en in Heinkenszand in de Roofvogelstraat. De apparatuur werkt op zonne-energie en geeft geen geluiden of andere signalen die tot overlast voor de omgeving kunnen leiden. De metingen moeten uitwijzen of de bijzondere ligging van Zeeland effect heeft op de mate van hittestress.

Hittestress
Niet alleen het menselijk lichaam reageert anders bij hogere temperaturen. Ook in de openbare ruimte kan hitte problemen veroorzaken. Voorbeelden zijn wegdek dat uitzet, bomen die eerder hun blad verliezen en een sterk gevoel van opwarming op pleinen en andere sterk versteende locaties. Door in kaart te brengen welke rol hittestress speelt in Zeeland, kunnen gemeenten hiermee rekening houden bij de inrichting van de openbare ruimte. Denk aan meer groen en water in woonkernen of het creëren van meer schaduwplekken. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een rekenmodel en opgenomen in de Klimaatatlas. In de Klimaatatlas worden nu de gegevens van Rotterdam gebruikt voor de kaart van Zeeland.    

Initiatief
Het onderzoek wordt uitgevoerd om kennis op te doen over de effecten van stijgende temperaturen in Zeeland. Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland zijn opdrachtgevers van het onderzoek (€ 28.500,-). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu levert met het stimuleringsfonds een financiële bijdrage van € 25.000,-. De Wageningen University of Research en stichting Climate Adapation Services (CAS) publiceren de nieuwe kaarten waarop het effect van stijgende temperaturen in Zeeland zichtbaar is. De gemeenten Borsele, Vlissingen en Middelburg stellen meetlocaties ter beschikking. Tot slot levert Rijkswaterstaat Zee en Delta meetgegevens aan van de Ooster- en Westerschelde.

Meest bezocht