Wmo raad

In de gemeente Borsele is een adviesraad actief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. De leden van de adviesraad geven onder andere gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Taken

De Wmo raad heeft drie taken:

 1. De Wmo raad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd of ongevraagd. De adviesraad adviseert over de basis van het (toekomstige) gemeentelijk beleid.
 2. De Wmo raad verzamelt allerlei informatie die van belang is om zo goed mogelijk te kunnen adviseren.
 3. De Wmo raad moedigt overleg en samenwerking aan tussen organisaties binnen de gemeente, die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning.

Wmo raad overlegt met betrokkenen

De Wmo raad organiseert één keer per jaar een themabijeenkomst met belangenorganisaties en cliëntenorganisaties, die werkzaam zijn in of voor Borsele.

Deelname aan de Wmo raad

Belangenorganisaties en cliëntenorganisaties uit de gemeente, adviseren het college van burgemeester en wethouders over wie een mogelijk nieuw lid voor de Wmo raad kan zijn. Het college van burgemeester en wethouders besluit of iemand mag deelnemen aan de Wmo raad. 

Samenstelling

Bij het vormen van de adviesraad kijken we naar een zo breed mogelijke groepsindeling. We kijken naar verschillende leeftijden, geslacht en deelname aan organisaties. Het is belangrijk dat leden een brede interesse hebben en dat zij op de hoogte zijn van nieuws en discussieonderwerpen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzaken en Wet publieke gezondheid.
Het aantal leden van de Wmo raad bestaat uit ten minste 9 en maximaal 11 leden. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter.

Foto van alle leden Wmo raad Borsele 2017

Wmo-raad 2018

Van links van rechts:

 • Mevrouw J.E.A. M. Boonman-Jacobs (lid Wmo-raad)

 • De heer P.J. de Smidt (plaatsvervangend lid namens de Seniorenraad Borsele)

 • Mevrouw A.A. van der Lugt (aftredend lid Wmo-raad)

 • De heer J. Traas (aftredend lid Wmo-raad)

 • Mevrouw M. Brandes (Voorzitter)

 • Mevrouw T.J.C. de Koning (adm. ondersteuning namens de Gemeente Borsele)

 • Mevrouw R. Schreijenberg (ambtelijk secretaris namens de Gemeente Borsele)

 • Mevrouw M.J. Ringeling-Zwartsenburg (lid Wmo-raad)

 • Mevrouw G.A.C. Aarnoutse (lid Wmo-raad)

 • Mevrouw H.W.V.D. Veen-de Graaf (lid Wmo-raad en vicevoorzitter Wmo-raad)

Op de foto ontbreken:

 • Mevrouw A. van Riel-Verschoor (lid Wmo-raad)

 • De heer J.W. Kole (lid Wmo-raad)

Vergaderdata

 • 21 mei 2019

 • 10 september 2019

 • 19 november 2019

De vergaderingen van de Wmo-raad Borsele zijn openbaar.

Vacatures

De maximale zittingstermijn van een Wmo-raadslid is gelijk aan tweemaal de zittingstermijn van de gemeenteraad.

In 2018 zijn er nieuwe verkiezingen en zal een aantal leden de Wmo-raad verlaten.

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de Wmo-raad Borsele? Dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Wmo-raad Borsele: mevrouw R. Schreijenberg 0113-238383.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wmo en de Wmo-raad? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Samenleving, (0113) 238383.

Downloads