Versoepelde maatregelen sport voor jeugd en jongeren

Dinsdagavond 21 april zijn landelijk de versoepelde coronamaatregelen bekendgemaakt. Hier leest u wat dit betekent voor u als sportaanbieder in de gemeente Borsele.

De volgende versoepelde maatregelen gelden vanaf 29 april 2020:

 • Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Wat betekent dit voor u als sportaanbieder in de gemeente Borsele?

We zijn blij dat kinderen en jongeren op een verantwoorde manier weer kunnen gaan sporten en bewegen. Wij doen een beroep op u om op een verantwoorde manier uw sportactiviteiten voor kinderen en jongeren op te pakken.

Protocol ‘Verantwoord Sporten’

Binnen de gemeente Borsele dient het protocol ‘Verantwoord Sporten’ gehanteerd te worden. Dit protocol is opgesteld door NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en bestaat uit vijf instructieprotocollen, namelijk:

 • Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes;
 • voor trainers, begeleiders en vrijwilligers;
 • voor sporters;
 • voor ouders en verzorgers;
 • veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen.

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ vindt u via de link: https://nocnsf.nl/sportprotocol. Houd regelmatig het sportprotocol in de gaten voor het geval er iets wijzigt. Wij verzoeken u dit protocol goed door te lezen en door te sturen naar alle bestuursleden, trainers, begeleiders en (jeugd)leden en/of hun ouders/verzorgers.

Uitgangspunten en afspraken

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd, onder begeleiding en onder toezicht van een namens de vereniging aangestelde meerderjarige verenigingsfunctionaris (trainer, leider, o.i.d.) gebeurt. De kinderen hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd, onder begeleiding en onder toezicht van een namens de vereniging aangestelde meerderjarige verenigingsfunctionaris (trainer, leider, o.i.d.) gebeurt. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden.
 • Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.
 • Ouders/verzorgers/andere toeschouwers hebben geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de training.
 • Kleedruimten blijven dicht, kinderen moeten thuis douchen.
 • Kantines blijven gesloten.
 • Toiletten blijven in principe gesloten. Deze mogen uitsluitend in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden.
 • Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
 • Het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd.
 • Voor aanvullende informatie en veel gestelde vragen verwijzen wij u naar https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

Voor wat betreft de sportinhoudelijke mogelijkheden verwijzen wij u graag naar de sportbonden. Zij kunnen advies geven hoe om te gaan met de verruimde maatregelen voor uw specifieke tak van sport.

Aanvullende voorwaarden

Naast bovengenoemd protocol, gelden binnen de gemeente Borsele een aantal aanvullende voorwaarden voor het weer opstarten van sportactiviteiten voor de jeugd en jongeren. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Toestemming

Sportaccommodaties zijn vanaf half maart gesloten, als maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu het sporten weer beperkt mogelijk wordt, willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren weer veilig laten sporten. Natuurlijk zijn sportaanbieders allereerst zelf verantwoordelijk om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd en de kinderen veilig kunnen sporten. De gemeente heeft hierin echter ook een verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij besloten dat sportieve activiteiten pas mogen plaatsvinden wanneer daarvoor toestemming is verkregen van de gemeente Borsele.
U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken en mailen naar borselebeweegt@borsele.nl. Wij streven ernaar uw organisatie binnen één werkdag te laten weten of de voorgenomen activiteit(en) mag (mogen) plaatsvinden.

Handhaving

Wanneer u geen toestemming heeft, is sporten niet toegestaan. Het formulier is voor de gemeente een toetsingskader. De uitvoering van de activiteit(en) vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de aanbieder. De gemeente zal steekproefsgewijs handhaven op naleving van de maatregelen.

Soorten sporten

Binnen de gemeente Borsele maken we onderscheid in twee soorten sporten, namelijk:

 • Buitensport
 • Binnensport

Buitensport

Buitensportverenigingen krijgen toestemming om op hun accommodatie weer te beginnen met sportactiviteiten voor de kinderen en jongeren t/m 18 jaar. Op elk voetbalcomplex is hiervoor minimaal één veld beschikbaar. Let op! De doelgebieden mogen niet gebruikt worden!

Zoals hierboven aangegeven, dient u voor de betreffende activiteiten eerst toestemming te hebben. Ook andere sportaanbieders en scholen mogen gebruikmaken van deze velden.

Binnensport

De versoepelde maatregelen gelden alleen voor de buitensport, niet voor binnensport. Wilt u als binnensportvereniging buiten gaan sporten? Dit kan dan onder voorwaarden dat dit begeleid wordt vanuit de vereniging/organisatie, er wordt voldaan aan de geldende regels (zowel de coronamaatregelen als bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening) én wij als gemeente toestemming hebben gegeven deze activiteit(en) te organiseren. Ook hiervoor kan bijgevoegd formulier gebruikt worden. Deze activiteiten vinden bij voorkeur plaats op de bestaande buitensportaccommodaties. Let op dat u, indien nodig, afstemt met andere sportverenigingen/-organisaties zodat u niet tegelijkertijd gebruik maakt van dezelfde locatie!

Maximumaantal deelnemers

In eerdere berichtgeving gaven wij aan dat wij een maximumaantal deelnemers en begeleiders per veld zouden hanteren. Na diverse overleggen hebben wij er uiteindelijk voor gekozen géén maximumaantallen te hanteren. Voorwaarde is echter wel dat het aantal begeleiders in verhouding staat tot het aantal deelnemers, zodat de kwaliteit en veiligheid van de activiteit(en) gewaarborgd is (zijn).

Aanmelden en registratie deelnemers

Wij verzoeken u om de jeugd en jongeren zich vooraf te laten aanmelden voor een activiteit. Ook vragen wij u exact te registeren wie deelneemt aan welke activiteit. Deze informatie kan namelijk achteraf nodig zijn als er een coronabesmetting wordt geconstateerd. Indien noodzakelijk, dienen deze gegevens dan ook overlegd te worden aan de gemeente Borsele en/of GGD Zeeland. Voor deze registratie bent u zelf verantwoordelijk en blijft in uw bezit. Wij raden u aan de trainer(s)/begeleider(s) deze taak te geven.


Niet-leden

Sport en bewegen is voor alle kinderen en jongeren belangrijk. Wij adviseren en stimuleren dan ook kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging, deel te laten nemen aan de activiteiten. Ook voor hen gelden de regels voor aanmelden en registreren.

Posters, flyers en ander materialen

NOC*NSF heeft met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat u kunt gebruiken. De materialen zijn vergelijkbaar met die ook in bijvoorbeeld de supermarkt hangen en kunnen uw organisatie helpen bij het informeren van leden, ouders/verzorgers en anderen over de richtlijnen. U kunt deze materialen vinden en downloaden op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Deze materialen kunnen eventueel kosteloos gedrukt, gelamineerd en naar u opgestuurd worden via het VrijwilligersHuis van de gemeente Borsele. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0113 - 31 19 99 of via info@vrijwilligershuis.nl.

Indien uw organisatie andere materialen nodig heeft, zoals dranghekken, hesjes voor de coronaverantwoordelijke (zie protocol) of eventueel sportmaterialen, dan kunt u contact opnemen met Chris Bras, via telefoonnummer 06 - 52 83 40 78 of cbras@borsele.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met onze verenigingsondersteuner Chris Bras, via telefoonnummer 06 - 52 83 40 78 of cbras@borsele.nl. Voor specifieke vragen over het gebruik van voetbalvelden kunt u contact opnemen met Huib Vermue, via telefoonnummer 06 - 11 59 94 39.