Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Omdat Borsele ongeveer 22.680 inwoners heeft, mogen er 19 raadsleden zijn. De raadsleden worden iedere vier jaar gekozen. Inwoners van achttien jaar en ouder mogen stemmen. De huidige raad is in maart 2018 gekozen. In de gemeenteraad zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

zetelverdeling over politieke partijen
politieke partij

aantal
zetels

SGP/Christen Unie 5
CDA 5
Lokale Partij Borsele 3
PvdA 2
VVD 2
D66 1
OPA Borsele  1


Wie zitten er in de Borselse gemeenteraad?

De samenstelling van de gemeenteraad
Websites van de politieke partijen

Raadsbijeenkomsten

Iedere donderdagavond komen de raadsleden bij elkaar. Eén keer per maand vindt de raadsvergadering plaats. De andere avonden worden besteed aan informatiebijeenkomsten, fractieavonden, presidium, het raadsledenspreekuur en fractieavonden. De raadsvergaderingen en informatiebijeenkomsten zijn openbaar. U bent tijdens deze avonden van harte welkom. De uitnodiging voor de raadsvergadering vindt u in de Bevelandse Bode.

Vergaderkalender van de raad

Raadsvergadering

Iedere maand, behalve in de zomervakantie, vindt er een raadsvergadering plaats. Deze is in de raadboerderij 't Hof Stenevate, Stenevate 9a in Heinkenszand (tegenover het gemeentehuis). U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt ook uw mening geven. U kunt de raadsvergaderingen ook (live) bekijken en/of beluisteren via borsele.gemeenteoplossingen.nl. De agenda's en voorstellen van de raadsvergaderingen vindt u ook op deze website.

Gemeenteraadsspreekuur

Iedere maand vindt op donderdagavond het gemeenteraadsspreekuur plaats. Tijdens dit spreekuur is er van iedere fractie één raadslid aanwezig. U kunt vragen, kritiek of ideeën aan de raadsleden voorleggen. De gemaakte afspraken worden genoteerd.
Het spreekuur begint om 19.30 uur. Als u van dit spreekuur gebruik wilt maken, moet u vooraf een afspraak maken. U kunt dit doen bij Manon Sinke of Ilona Vermue, tel. (0113) 238487 of griffie@borsele.nl.

De Griffie

Om de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak is er een griffie. Ook burgers, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht op de griffie, dat kan zijn met een vraag over wanneer een onderwerp wordt besproken, maar ook om inlichtingen over procedures et cetera.

De raadsgriffie heeft drie kerntaken. Allereerst is de griffie het secretariaat van de gemeenteraad en het presidium, zowel in logistieke als adviserende zin. Ten tweede zorgt de griffie voor informatievoorziening naar de raad. Tot slot adviseert en ondersteunt de griffie de raad bij initiatieven, interpellaties en onderzoek.

Hier volgen nog meer taken die de griffie uitvoert:

  • Informatie regisseren, het geven van advies en bijstand aan de raad.
  • Toetsen voorbereiden, het bewaken en monitoren van besluitvorming.
  • Middelenbeheer van raad en griffie.
  • Het organiseren van raadsbijeenkomsten.
  • Procedurevraagbaak zijn voor externe organisaties en burgers.

Bij de griffie werken Philip de Vree (griffier), Manon Sinke en Ilona Vermue (secretaresses).

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie. Dit kan via telefoonnummer 0113 238383 of per e-mail: griffie@borsele.nl.  

Financiële gang van zaken

De gemeenteraad moet jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven vaststellen. Meer informatie hierover vindt u bij de financiële gang van zaken.