Rekenkamerfunctie

Op grond van de Gemeentewet moet de gemeenteraad invulling geven aan de rekenkamerfunctie. Dit betekent dat onderzocht wordt wat de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid zijn. Ook wordt gekeken of het gemeentelijk beheer en de gemeentelijke organisatie doeltreffend zijn. Ditzelfde onderzoek wordt gedaan bij instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden betaald.

Selectie van onderwerpen en werkwijze

De gemeenteraad bepaalt de onderwerpen die in het kader van de rekenkamerfunctie worden onderzocht. De fractievoorzitters zijn belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. De fractievoorzitters brengen verslag uit aan de gemeenteraad. De rapporten zijn in principe openbaar. De fractievoorzitters kunnen echter voorstellen om rapporten, of delen daarvan, als geheim aan te merken. Dit op grond van de belangen die in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur worden genoemd.
Hoorzittingen en informatieve bijeenkomsten hierover zijn openbaar, tenzij anders is besloten.

Rapporten rekenkamer