Gezondheid

Gezondheid is belangrijk voor mensen. Als je je gezond voelt, kan je de dingen doen die je wilt doen en heb je grip op je leven. Oftewel, je kan zelf de regie voeren over je leven. Gezondheid neemt daarmee een centrale plaats in binnen het sociaal domein.

De samenleving heeft belang bij gezonde inwoners. Gezonde mensen voelen zich beter, hebben minder zorg en ondersteuning nodig, kunnen hun talenten beter ontwikkelen, zijn minder vaak ziek en werken vaker en langer. Gezonde inwoners kunnen dus beter meedoen in de maatschappij. Ook bepaalt gezondheid in belangrijke mate de kwaliteit van leven en draagt een goede gezondheid bij aan de zelfredzaamheid van inwoners.

De wettelijke taken van gemeenten om de gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Een belangrijke taak in het beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico’s is de infectieziektebestrijding: het voorkomen en tegengaan van verspreiding van infectieziekten. Een andere taak is de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In de JGZ worden alle kinderen gezien om tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling. Deze basistaken zijn belegd bij de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Zeeland (GGD Zeeland).

De gemeente is niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het ziekenhuis of de verzorging- en verpleeghuizen, maar we denken wel mee met diegene die daar wel verantwoordelijk voor zijn, zeker wanneer er een dergelijke voorziening binnen onze gemeente aanwezig is.

Gezondheidsbeleid

Iedere 4 jaar stelt het Rijk een gezondheidsnota op. Daarin staan vermeld welke speerpunten het Rijk belangrijk vindt voor die periode en dus aandacht gaat geven.

Als gemeente moeten wij deze speerpunten ook aandacht geven in ons eigen beleid en daarnaast mogen we ook lokale aandachtspunten bepalen. Dit doen we in samenwerking met verschillende partijen ( GGD Zeeland, zorgpartners, gemeenteraad, adviesraden en burgers).

Het gemeentelijke gezondheidsbeleid is dus voornamelijk gericht op preventie; ervoor zorgen dat de gezondheid van de inwoners zo goed mogelijk blijft.

Rol GGD Zeeland in gezondheidsbeleid

De GGD Zeeland zorgt voor een groot deel dat de wettelijke taken namens de  gemeente worden uitgevoerd. Doel van het werk van de GGD is het voorkomen, snel opmerken en zo nodig (laten) behandelen van (risico’s op) gezondheidsproblemen.

De GGD zorgt bijvoorbeeld voor de Jeugdgezondheid (o.a. via de consultatiebureaus, maar is ook een belangrijke partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin). De GGD komt ook in actie bij bijvoorbeeld een mazelenepidemie, geeft advies bij seksueel overdraagbare aandoeningen of regelt een onderzoek in een situatie dat een inwoner TBC heeft opgelopen. Ook voor de vaccinaties voor uw verre reizen kunt u bij de GGD terecht. Het takenpakket is zeer breed en voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen we u daarom naar de website van de GGD.

Onderzoeksfunctie GGD Zeeland

De GGD registreert en adviseert de gemeente over de ontwikkelingen op gebied van gezondheid in onze gemeente. Hiervoor doen zij regelmatig onderzoek naar de gezondheid onder onze inwoners.
De GGD Zeeland is dus een belangrijke partner voor de gemeente op gebied van gezondheid.