Herinrichting Kastanjestraat

Grote delen van de bestrating van de Kastanjestraat zijn van slechte kwaliteit. Ook geven de bomen wortelopdruk. Wij gaan daarom vanaf begin januari 2021 de Kastanjestraat opnieuw inrichten. Wij lichten graag de werkzaamheden en planning toe. 

Ontwerp

De huidige inrichting van de straat laat te wensen over. Weinig groen, te grote bomen met weinig kwaliteit, een onduidelijke inrichting en een hoge parkeerdruk geven de Kastanjestraat een rommelig beeld. Vanaf huisnummer 39 tot en met het pleintje met de garageboxen, verleggen wij de rijbaan en brengen wij over de gehele lengte van de straat parkeervakken aan. Voor de rijbaan worden de huidige gebakken klinkers hergebruikt. De oude betonstraatstenen van de parkeervakken voeren wij af en vervangen wij door gebakken klinkers. De parkeervakken worden voorzien van groenvakken met beplanting en bomen. Vooruitlopend op de werkzaamheden verwijderen wij dit jaar alle bestaande bomen in de Kastanjestraat met uitzondering van de boom op het pleintje voor huisnummer 10 en de boom in het hofje 29 t/m 47.

De beide trottoirs handhaven wij en voor de woningen 19 t/m 27 brengen wij een haag aan tussen het trottoir en de rijbaan. Deze haag planten wij helemaal door tot aan de Wilgestraat. Op deze manier creëren wij een groene uitstraling in de straat. De tegelverharding van de hofjes 29 t/m 47 en 32 t/m 46 bestraten wij opnieuw. De klinkers tussen de tegels komen niet terug. Het overige deel van de Kastanjestraat verandert niet veel. De indeling van de straat blijft gelijk. Wel breiden wij het aantal (haakse) parkeerplaatsen nog iets uit. Op de bewonerstekening en op de tekening met de referentiebeelden kunt u de plannen zien.

Wateroverlast beperken

Tijdens hevige regenval blijft ook in de Kastanjestraat weleens water op straat staan. Op zich niet heel erg zolang het waterpeil maar niet stijgt tot de woningpeilen en er water naar binnen stroomt. Wij hebben ideeën om in de toekomst de groenzone achter de Kastanjestraat te gebruiken als waterbuffer bij hevige regenval. Wij kunnen de rioleringen dan ontlasten en voorkomen op deze manier dat wateroverlast ontstaat. Deze plannen zijn nog niet uitgewerkt, maar wij willen hier wel op voorsorteren bij de herinrichting van de Kastanjestraat. Om te zorgen dat het water af kan stromen naar de groenzone, moeten wij de twee verbindingspaden iets in hoogte laten zakken. Dit gaat overigens om enkele centimeters, wat goed op te vangen is met bestratingsmateriaal. Voor huisnummer 21 brengen wij nog een (geringe) verlaging aan zodat het water van beide zijden van de weg afgevoerd kan worden naar de groenzone. Op deze manier blijft er zo min mogelijk water op straat staan.

Planning

Aannemingsbedrijf Van Craenenbroeck start maandag 4 januari met de werkzaamheden. Als eerste breken wij de bestrating op van de Wilgestraat tot aan huisnummer 21. Op dit deel moeten wij nog grond ontgraven om voldoende zand onder het wegcunet aan te kunnen brengen. Dit is het lastigste werk van de herinrichting en hierbij veroorzaken wij de meeste overlast. Een groot deel van de straat is dan afgesloten voor autoverkeer. Om dit te compenseren, leggen wij in de Wilgestraat een terrein aan van stalen rijplaten waarop geparkeerd kan worden. Wij realiseren ons dat dit niet ideaal is, maar proberen de overlast zo veel als mogelijk te beperken. Tijdens het ontgraven laten wij het trottoir in de straat intact. Zo nodig brengen wij loopschotten aan zodat u altijd lopend thuis kunt komen. Het aanbrengen van de bestrating voeren wij gefaseerd uit en na de werkzaamheden ruimen wij alles zoveel mogelijk op. Zo schuift de aannemer door de straat en kan er voor en achter de werkzaamheden geparkeerd worden. Wanneer de werkzaamheden precies klaar zijn, is nu lastig te zeggen. Wij zijn hierbij deels afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij verwachten de werkzaamheden medio maart af te ronden.

Vragen?

Wij vragen u met het parkeren van uw voertuigen en het aanbieden van uw huisvuilcontainers rekening te houden met de werkzaamheden. De aannemer kan u hierover informeren. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de heer S. Kesselaar van het team Leefomgeving. De heer Kesselaar is tevens opzichter op het werk en te bereiken op telefoonnummer 0113-238587 of via e-mailadres skesselaar@borsele.nl.