Herinrichting Marktstraat

Op deze pagina wordt het conceptontwerp toegelicht. Dit is gemaakt op basis van de ingevulde vragenlijsten in combinatie met de gemeentelijke beleidsdoelen. Wij lichten hieronder graag het eerste conceptontwerp toe. De definitieve uitwerking volgt later. 

Vragenlijst

Met behulp van de vragenlijst gaf u aan wat er speelt in de Marktstraat op het gebied van de openbare ruimte en wat uw wensen zijn bij de herinrichting van de straat. Een aantal bewoners gaf ook specifieke wensen/aandachtspunten aan. Deze zijn nog niet allemaal verwerkt in het ontwerp. Wij willen het plan eerst op hoofdlijnen met u delen, voordat wij verder gaan met de definitieve uitwerking.

Toelichting conceptontwerp

De tekening van de herinrichting vindt u onderaan deze pagina. Uit de vragenlijst blijkt dat er in de Marktstraat veel geparkeerd wordt. Wij kiezen er daarom voor om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden. Het deel van de plaatsen onder de grote platanen, voeren wij uit in doorgroeistenen. Op deze manier breiden wij het groene hart van de straat uit. De grote platanen in de Marktstraat staan op de lijst van waardevolle bomen. De bomen op deze lijst mogen niet zomaar gekapt worden. Met de bescherming van waardevolle bomen is een maatschappelijk belang gediend. Waardevolle bomen hebben een landschappelijke, cultuur(historische)-, ecologische-, monumentale- en/of belevingswaarde. Tevens zorgen deze bomen voor verkoeling tijdens warme dagen, ze dragen bij tegen hittestress. Waardevolle bomen zijn vaak van hoge leeftijd. De platanen in de Marktstraat zijn bijna 60 jaar oud.

Een van de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie, is het ontbreken van de parallelweg. Dit hebben wij om diverse redenen gedaan. De functie van Kiekieris is dusdanig veranderd dat we nu nagenoeg niet meer te maken hebben met uitgaanspubliek dat overlast veroorzaakt. Daarnaast gaven veel bewoners aan meer groen in de straat te willen. Om hieraan te voldoen, creëren wij een groenstrook die uitloopt rondom de bestaande bomen.

Wij laten de bestaande bomen en de ondergrondse groeiplaatsen onderzoeken om te bepalen hoe we de bomen het best in het ontwerp in kunnen passen. Tussen de groenstrook en het trottoir brengen wij een haag aan.

De situatie bij de huisarts en de oefentherapeut hebben wij veranderd. De huidige situatie geeft een rommelig en versteend beeld. In de nieuwe situatie trekken wij het bestaande wegprofiel van de Laustraat door tot voor de praktijken. In plaats van haaksparkeren creëren wij parkeerplaatsen langs de rijbaan. Op deze manier ontstaat er voor de gebouwen ruimte om een haag en overige beplanting aan te planten. Deze ingreep leidt tot een rustiger straatbeeld en een fraaiere inrichting voor de praktijken.

In de Marktstraat en een stukje van de Laustraat brengen wij een regenwaterriool aan. Op deze manier koppelen wij het regenwater af van de vuilwaterriolering. Wij vragen de bewoners te zijner tijd of zij bereid zijn om de hemelwaterafvoeren aan de voorzijde van de woning door ons af te laten koppelen naar het regenwaterriool. Op deze manier voorkomen wij dat er schoon water afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De gemeente betaalt de kosten voor het afkoppelen. De buizen van het regenwaterriool in de Marktstraat hebben een open structuur. Op deze manier kan er regenwater in de bodem infiltreren.

Vragen/opmerkingen

Wij hopen dat u met deze toelichting een indruk gekregen heeft hoe wij de Marktstraat opnieuw in willen richten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Danny de Vries van het team Leefomgeving. De heer De Vries is te bereiken op telefoonnummer 0113-238417 of via e-mailadres ddevries@borsele.nl.

Hieronder volgt later een document met de door  u gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.