herinrichting Prinses Margrietstraat

In een eerder stadium informeerden wij u over de werkzaamheden in de Prinses Margrietstraat. Op dit ogenblik worden de nutsvoorzieningen aangepakt. Graag willen wij u informeren over de herinrichting van de straat. Het herinrichtingsplan communiceren wij met u voordat dit door de gemeenteraad vastgesteld wordt. Op deze pagina lichten wij het herinrichtingsplan en de werkzaamheden toe.

Toelichting werkzaamheden

Zoals wij ook in de brief van maart aangegeven hebben, zouden wij het herinrichtingsplan van de Prinses Margrietstraat met u bespreken tijdens een inloopavond in het verenigingsgebouw. Helaas is dit nog steeds niet mogelijk wegens de geldende coronamaatregelen. Wij kiezen er daarom voor om de werkzaamheden in deze brief toe te lichten. De tekening van de herinrichting kunt u onderaan deze pagina raadplegen

Aanleg regenwaterriool

Als de gemeenteraad instemt met de financiën voor de herinrichting van de Prinses Margrietstraat leggen wij, vooruitlopend op de herinrichting, een regenwaterriool in de straat aan. Wij brengen regenwaterriolen aan om het regenwater direct af te voeren naar het oppervlaktewater. Door scheiding van regen- en afvalwater verkleinen wij de kans op wateroverlast. Afkoppelen is beter voor de oppervlaktewaterkwaliteit en is goedkoper omdat we minder water naar de waterzuiveringsinstallatie afvoeren.

De aansluiting van regenwaterafvoeren van woningen op het regenwaterriool kunnen we verplichten op grond van de Waterwet. Wij kiezen ervoor om op basis van vrijwilligheid tot overeenstemming met u te komen.

Wij vragen uw medewerking om de regenwaterafvoer aan de voorzijde van uw woning op het regenwaterriool aan te laten sluiten. De aansluiting is gratis en bestrating / beplanting laten wij door de aannemer herstellen. De plaats van de afvoerleiding bepalen wij in overleg met u. De opzichter komt hiervoor bij u langs. Op de regenwaterafvoer mag u drainage aansluiten. Wij vragen u om de bijgevoegde antwoordstrook in te vullen en in de antwoordenvelop naar ons terug te sturen. Over de uitvoeringsperiode informeren wij u ruim van tevoren.

Herinrichtingsplan Prinses Margrietstraat

De bestrating van de Prinses Margrietstraat is van slechte kwaliteit. De straat is toe aan een herinrichting. De herinrichting van de Prinses Margrietstraat staat gepland direct na de rioleringswerkzaamheden.

Bij de inrichting van de Prinses Margrietstraat houden wij rekening met duurzaamheid en klimaatsveranderingen zoals hevige regenval en hittestress.

Wij leggen aan de even zijde van de straat een groenstrook aan waar het regenwater in opgevangen wordt. Het regenwater voeren wij met behulp van een infiltratieriool af naar open water in het dorpsbos. De groenstrook planten wij in met vaste planten en bomen wat de biodiversiteit bevordert en hittestress tegengaat. In de bestaande groenstrook aan de kant van de Hertenweg rooien wij een aantal bomen. Hiervoor in de plaats trekken wij de nieuwe boomstructuur vanuit de Prinses Margrietstraat door. Het beplantingsplan vindt u ook op onze internetsite via de eerdergenoemde link.

Zoals eerder met u gecommuniceerd, verplaatsen wij de lantaarnpalen naar de oneven zijde van de straat. Op deze manier creëren wij een optimale lichtverdeling in de straat, rekening houdend met de aan te planten bomen.

Door de groenstrook leggen wij inritten van gebakken klinkers aan. Ter plaatse van de paden naar de voordeuren, van de vrijstaande woningen aan de even zijde, passen wij prefab betonplaten toe. De verlaagde groenstrook wordt dan niet onderbroken en er kan meer water geborgen worden.

De parkeerstrook voor de huisnummers 10-44 verdwijnt door de aanleg van de groenstrook. Deze parkeerstrook compenseren wij aan de andere kant van de straat. Op de rijbaan mag uiteraard ook geparkeerd worden. De parkeerstroken aan de oneven zijde blijven ongewijzigd. Alle parkeerstroken voorzien wij van gebakken klinkers.

De huidige trottoirs in de straat handhaven wij bijna allemaal. Alleen op het deel tussen huisnummer 46-72 is niet voldoende ruimte om nog een trottoir aan te leggen.

Het eerste deel van de toegang tot het parkeerterrein van de voetbal voorzien wij van gebakken klinkers. Ook leggen wij hier extra parkeervakken aan. Deze parkeervakken voeren wij uit in grasdoorgroeiplaten. De parkeervakken krijgen hierdoor een groene uitstraling en regenwater kan in de bodem infiltreren.

Regelmatig ontvangen wij klachten over snelheid op de Hertenweg. Om dit tegen te gaan maken wij op het kruispunt met de Prinses Margrietstraat een uitbuiging in de rijbaan waardoor het verkeer op de Hertenweg af moet remmen. De bestrating van de uitbuiging voeren wij uit in gebakken klinkers.

Planning

De planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het goedkeuren van het herinrichtingsplan door de gemeenteraad. Dit staat gepland voor begin juli. Wij informeren u vroegtijdig over de aanvang van de werkzaamheden. Ook geven wij dan de werkvolgorde aan.

Vragen

Wij realiseren ons dat persoonlijk contact, bijvoorbeeld tijdens een inloopavond, makkelijker voor u is om vragen te stellen over het ontwerp van de straat of de uitvoering van de werkzaamheden. Nu dit helaas nog niet kan, doen wij er toch alles aan om uw vragen te beantwoorden. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de heer Barrie Vleugel van het team Leefomgeving. De heer Vleugel is te bereiken op telefoonnummer 0113-238414 of via e-mailadres bvleugel@borsele.nl. Samen met hem kunt u bepalen of de vraag telefonisch behandeld kan worden of dat u de voorkeur geeft aan een (digitaal) overleg.