Herinrichting Zangvogelstraat

Grote delen van de bestrating van de Zangvogelstraat zijn van slechte kwaliteit. Ook geven de bomen wortelopdruk. Wij gaan daarom de Zangvogelstraat opnieuw inrichten. Graag geven wij een toelichting op de werkzaamheden en de planning.

Ontwerp

De bomen in de straat maken deel uit van de hoofdgroenstructuur. Dit houdt in dat wij in de Zangvogelstraat een doorgaande structuur van bomen voorzien hebben. Bomen die slecht van kwaliteit zijn of veel wortelopdruk veroorzaken, zodat wij geen straatwerk aan kunnen brengen, verwijderen wij. Vooruitlopend op de werkzaamheden rooien wij deze bomen. Dit doen wij al op korte termijn om rekening te houden met het broedseizoen. De overige bomen blijven gehandhaafd. Daarnaast planten wij ook een aantal lindebomen terug. Op de tekening kunt u dit zien. Er zit verschil tussen het symbool voor een boom die wij handhaven en een nieuwe boom.  

In overleg met de bewoners van huisnummer 72 t/m 84, 42 t/m 54 en Beveland Wonen willen wij een strook van de voortuin aankopen. Op deze manier kunnen wij het trottoir naast de bomen aanleggen en de bomen handhaven.

In de Zangvogelstraat en de omliggende straten bestaat een grote parkeerdruk. In het ontwerp hebben wij daarom twee locaties toegevoegd met haaksparkeervakken waar extra geparkeerd kan worden. Dit is bij huisnummer 34-40 en 56-62. Alle parkeervakken en stroken voorzien wij van gebakken klinkers.

De overige inrichting van de straat blijft in grote lijnen hetzelfde. Wel proberen wij de straat een groener karakter te geven. Wij verwijderen overtollige bestrating, voornamelijk ter plaatse van de toegang van de hofjes, en vervangen dit voor beplanting.

Wateroverlast beperken

Tijdens hevige regenbuien zien we dat er door de klimaatsverandering op steeds meer plaatsen water op de weg blijft staan. Wij proberen daarom bij herinrichtingsplannen kansen te benutten om wateroverlast te beperken. In de Zangvogelstraat doen wij dit door de bocht bij huisnummer 28 te verlagen. Met behulp van een greppeltje in de groenstrook naast huisnummer 28 maken wij een verbinding met de achterliggende sloot. Bij hevige regenval loopt het regenwater via de greppel rechtstreeks naar de sloot.

Planning

Wij streven ernaar om de herinrichting van de Zangvogelstraat in juni uit te voeren. Wanneer bekend is welke aannemer de werkzaamheden uit gaat voeren en wat de exacte planning is, informeren wij u per brief.

Vragen

Wij realiseren ons dat persoonlijk contact, bijvoorbeeld tijdens een inloopavond, gemakkelijk voor u is om vragen te stellen over de werkzaamheden. Nu dit helaas niet kan, willen wij er toch alles aan doen om uw vragen te beantwoorden. Heeft u vragen, neemt u dan vanaf maandag 12 april contact op met de heer Barrie Vleugel van het team Leefomgeving. De heer Vleugel is te bereiken op telefoonnummer 0113-238414 of via e-mailadres bvleugel@borsele.nl. Samen met hem kunt u bepalen of de vraag telefonisch behandeld kan worden of dat u de voorkeur geeft aan een (digitaal) overleg.