Klimaatadaptatie

Bron: de informatie op deze pagina is afkomstig van Zeeland verandert mee. 

We kunnen er niet omheen dat ons klimaat verandert. Het weer wordt extremer, de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen nemen toe. Klimaatverandering heeft invloed op onze economie, gezondheid en (water)veiligheid.

Wat is het?

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en de schadelijke gevolgen ervan probeert te beperken. Klimaatadaptatie is een van de maatschappelijke opgaven waar voor overheden een belangrijke taak ligt. Samen met andere gemeenten, het Rijk, waterschap en Provincie hebben we afgesproken dat we er voor gaan zorgen dat schade door hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Bij onder andere de aanleg van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en wegenonderhoud letten we hier op. Hoe we dit gaan doen, leggen we vast in een klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. Deze moet in 2020 klaar zijn. Gemeente Borsele maakt in 2020/2021 een specifiek beleid voor haar grondgebied. In dit specifieke beleid stellen we ook concrete ambities en acties op.

Vier thema's

Klimaatadaptatie richt zich op vier centrale thema’s.

Wateroverlast 

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast. Het KNMI voorspelt dat het aantal hoosbuien zal toenemen. In korte tijd valt dan heel veel regen. In Nederland wordt zoveel mogelijk geprobeerd om overtollig water af te voeren en waar mogelijk op te vangen. In Zeeland worden ook veel maatregelen genomen. Zo wordt water opgeslagen in de bodem en werken Zeeuwse landbouwbedrijven aan de kwaliteit van de bodem.

Overstromingen 

De zeespiegel stijgt en dit zou in de toekomst kunnen leiden tot overstromingen. Ook betekent dit dat het grondwater zouter wordt. Rivieren kunnen hun water moeilijker kwijt en dit is een probleem in de winter. Nederland neemt veel maatregelen om ons hiertegen te beschermen, omdat een groot deel van het land onder de zeespiegel ligt. Zeeland maakt deel uit van het samenwerkingsverband de ‘Zuidwestelijke Delta’. Samen met andere provincies en Rijkswaterstaat vergroten we de veiligheid tegen overstromingen en zorgen we voor voldoende zoetwater.

Hitte 

De aarde warmt op en hierdoor worden de Nederlandse zomers steeds warmer. Jaarlijks worden hitterecords verbroken. Hitte zorgt, naast gezondheidsproblemen, ook voor problemen met de infrastructuur. Bruggen kunnen uitzetten waardoor ze niet meer open of dicht kunnen, een treinrails kan verbuigen en asfalt kan smelten. Wanneer het KNMI een hittegolf verwacht, treedt in Nederland het nationale hitteplan in werking.

Droogte 

Door de opwarming van de aarde wordt het in Nederland steeds droger. In de zomer valt minder neerslag dan vroeger. Met name de landbouw en natuur hebben veel last van droogte. Ook is sprake van verzilting: zoute kwel en verdamping maakt het (grond)water zouter. Een ander probleem is bodemdaling. Als het grondwater laag staat, kunnen gebieden met veen en klei inklinken. Hierdoor kan schade ontstaan aan funderingen. Tot slot is er in droge tijden een grotere kans op natuurbranden. Bij droogte wordt door de overheid opgeroepen om zuinig te zijn met water. Ook is er een afspraak over waterverdeling waarbij veiligheid voorop staat.

Wat kan ik doen?

Zoals u hier boven kunt lezen, doen we in Nederland al veel om met bovenstaande thema’s om te gaan. U kunt als inwoner ook veel doen om een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie. Leg bijvoorbeeld een groen dak aan, vang mogelijk regenwater zelf op en vervang tegels door planten. Zo dragen we allemaal bij aan een klimaatbestendig Zeeland. Op deze website vindt u meer informatie over klimaatverandering en de gevolgen, wat u kunt doen, en wat er al gebeurt in Zeeland.

Documenten

Hieronder vindt u het eindrapport van de bodemkwaliteitskaart Bevelanden en Tholen. Dit vormt de lokale uitwerking van de landelijke regelgeving uit het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit