Nieuws

 • Informatiebijeenkomst Masterplan Nieuwdorp op 23 oktober

  Wij nodigen u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het Masterplan Nieuwdorp op woensdag 23 oktober om 19.30 uur in dorpshuis Ammekore.

 • Borsele zet achterdeur voor zonneparken op landbouwgrond tijdelijk op slot

  ‎De gemeente Borsele heeft de achterdeur in haar omgevingsplan die zonneparken op agrarische grond in het buitengebied toestaat, tijdelijk op slot gedraaid via een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit “bevriest” ontwikkelingen in het buitengebied voor maximaal één jaar. Gedurende dat jaar onderzoekt Borsele of zij het ruimtelijk beleid voor het onderdeel zonneparken gaat aanpassen.

 • Borsele vervangt meerdere bruggen

  De gemeente Borsele vervangt de komende periode een tiental voetgangers- en fietsersbruggen in de gemeente.  Na dertig jaar zijn de bruggen aan vervanging toe. Uit voorzorg heeft de gemeente de bruggen in de Steenloperstraat in Heinkenszand afgesloten omdat het wegdek in te slechte staat is.

 • Gemeente Borsele op Zeeuwse Woonmarkt bij TMC op 24, 25 en 26 oktober 2019

  Ook dit jaar is gemeente Borsele weer vertegenwoordigd op de7ee Zeeuwse Woonmarkt bij TMC Goes. U bent welkom op donderdag 24 oktober van 14.00-21.00 uur, op vrijdag 25 oktober van 13.00-17.00 uur en op zaterdag 26 oktober van 10.00-17.00 uur.

 • Uitnodiging informatiebijeenkomst GroenStructuurPlan Borssele

  Hoe combineren we biodiversiteit en maatregelen rondom klimaatverandering met het groen in Borssele? Graag gaan wij samen met u hierover in gesprek tijdens een informatiebijeenkomst over het groenstructuurplan Borssele op maandag 21 oktober aanstaande. Komt u ook?

 • Gewijzigde openingstijden

  De komende periode is de afdeling Burgerzaken een aantal keer gesloten of zijn er gewijzigde openingstijden.

 • Pilot nascheiding PMD-afval 1 januari van start

  De gemeente Borsele start samen met de gemeentes Noord-Beveland, Reimerswaal en Terneuzen op 1 januari 2020 met de pilot nascheiding van plastic, metaal en drankenkartons. Er is eerder ruimte ontstaan bij Afval Verwerking Rijnmond (AVR) waardoor de pilot drie maanden eerder dan verwacht van start kan gaan.

 • Subsidie energiebesparing eigen huis voor eigenaar en bewoner

  Bent u woningeigenaar en heeft u aan uw woning minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl).

 • Open Monumentenweekend 2019 op 14 en 15 september

  In het weekend van 14 en 15 september is het Open Monumentenweekend 2019. Op deze dagen staan veel oude en historische gebouwen in de Zak van Zuid-Beveland, open voor publiek.

 • Onderhoud aan waterlopen Lewedorp/Nieuwdorp/’s-Heerenhoek

  Waterschap Scheldestromen is begonnen met het onderhoud aan de waterlopen. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van waterlopen in bepaalde gebieden. Het maaien en baggeren is nodig om de afvoer van overtollig oppervlaktewater naar de gemalen te waarborgen.

 • Mooie resultaten uit inwonerspeiling

  In 2013 stelden we onze dienstverleningsvisie op. Aanleiding voor deze visie was het anders organiseren van onze dienstverlening: de inwoner nog meer centraal stellen. Dit vraagt van ons een andere aanpak en benadering. De afgelopen jaren startten we hiervoor diverse projecten.

 • Herdenkingsgids 75 jaar Slag om de Schelde

  De Slag om de Schelde; één van de grootste operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Britse, Canadese en Poolse troepen hebben de opdracht de Westerschelde, de toegangsweg naar Antwerpen, te veroveren op de Duitse bezetters. Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren vormen in het najaar van 1944 het toneel van een ongekend hevige strijd.

 • Terug van vakantie? Spoel de kranen direct door!

  Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat in uw leidingen, loopt de kwaliteit wat terug. Komt u thuis van vakantie, spoel dan direct bij thuiskomst uw drinkwaterleidingen goed door. Doe dit 1 minuut en u krijgt weer lekker, vers drinkwater van goede kwaliteit! Vang het water op in bijvoorbeeld een emmer en gebruik het in en om het huis.

 • Kunstwerk 'de Pomp' in Oudelande verdwenen

  Afgelopen week is het bronzen beeld “de Pomp” in Oudelande verdwenen. Een opmerkzame buurtbewoner miste het beeld en nam contact op met de gemeente Borsele.

 • Wilde bijen krijgen resort als dank voor hogere opbrengst fruitteelt

  Bed and breakfast: dat is wat wilde bijen nodig hebben. Ze leveren daarvoor een belangrijke bijdrage aan de fruitteelt. Dit is de conclusie van het driejarige grensoverschrijdende Interreg-project ‘Meer natuur voor pittig fruit’. Negen Borselse fruittelers hebben in nauwe samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) maatregelen getroffen en onderzocht wat het belang is van de wilde bijen in de fruitteelt. Als fruitteeltgemeente nam Borsele ongeveer een kwart van het Zeeuwse projectbudget voor haar rekening. De helft van de € 150.000 komt uit ‘Europa’. Diverse partijen uit Vlaanderen en ook Wageningen University & Research namen deel aan het project.

 • Nieuw logo van Borsele

  We hebben een nieuw logo en nieuwe huisstijl als gemeente Borsele!

 • Mogelijk problemen bij inloggen DigiD

  Binnenkort voert DigiD onderhoudswerkzaamheden uit om het DigiD-inlogscherm en de website www.digid.nl te beveiligen. Gebruikers die gebruikmaken van een verouderd besturingssysteem kunnen mogelijk vanaf maandag 13 mei niet meer inloggen. Systemen die verouderd zijn voldoen dan niet meer aan de minimale beveiligingseisen van DigiD om veilig in te loggen. Inwoners die niet meer kunnen inloggen worden vanaf 13 mei door DigiD via een melding verzocht een update van hun software uit te voeren.

 • Geen vlaggen op diverse Borselse kerktorens

  Als gemeente vlaggen wij bij bijzondere gelegenheden op diverse kerktorens in de gemeente. Bijvoorbeeld op Koningsdag, bij verjaardagen van leden van het Koninklijk huis of op 4 en 5 mei.  Onderzoek wijst uit dat er op het gebied van veiligheid en Arbo-eisen bij diverse kerktorens aanpassingen moeten worden gedaan voordat daar weer veilig op gevlagd mag worden.

 • Subsidieplafond DVN2.0 Particuliere woningvoorraad bereikt

  De afgelopen jaren bestond er in Borsele de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het verbeteren van een particuliere woning, de zogenaamde subsidie dorpsvernieuwing particuliere woningvoorraad. Hiermee wilden wij inwoners stimuleren om hun woning meer levensloopbestendig te maken, de duurzame woningkwaliteit te verbeteren en/of de bouwtechnische staat te verbeteren.

 • Voorlopige uitslagen verkiezingen

 • Mogelijk roetdeeltjes na brand Heinkenszand

  Op donderdagavond 14 maart is er brand uitgebroken aan de Boerendijk bij Heinkenszand. Hierbij kwam veel rook vrij. In de omgeving kunnen verbrandingsresten en roetdeeltjes liggen.

 • Brexit en uw rijbewijs

  Als er geen overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 29 maart 2019, dan hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU/EVA-landen. Wat betekent dit voor u?

 • Jeugdreclassering en jeugdbescherming in Zeeland

  De Zeeuwse gemeenten en Intervence hebben samen constructieve en toekomstgerichte afspraken gemaakt over de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Zeeland. Deze afspraken zijn na een periode van overleg over continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van deze belangrijke zorg vastgelegd in een bestuursakkoord.

 • Borsele rijdt vanaf nu elektrisch naar afspraken

  Jaarlijks rijden collegeleden en medewerkers van de gemeente Borsele samen meer dan 100.000 dienstkilometers voor afspraken buiten de deur. Vaak met eigen vervoer en op fossiele brandstof. Om een extra stap richting een duurzame organisatie te zetten, zijn twee volledig elektrische dienstauto’s aangeschaft. Hiermee hopen we minimaal een kwart van de jaarlijkse dienstkilometers elektrisch af te gaan leggen.

 • Geen duidelijke bron vliegenoverlast Sloegebied

  Elk jaar zijn er klachten over vliegen rondom het Sloegebied. Daarom heeft Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) afgelopen zomer in opdracht van gemeente Borsele en de RUD Zeeland een groot onderzoek gedaan naar de vliegenoverlast. De onderzoeksresultaten zijn nu bekend.

 • Persoonsgegevens, inzage en geheimhouding

  Zijn de persoonsgegevens die wij van u hebben juist? Controleer uw gegevens in de basisregistratie personen gratis via www.mijnoverheid.nl of aan de balie bij afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.

 • Masterplan Nieuwdorp

  Voor Nieuwdorp zijn we bezig met het ontwikkelen van een masterplan. De aanleiding hiervoor was de wens om aan het voormalige schoolgebouw aan de Hertenweg een definitieve invulling te geven en de noodzaak van (groot) onderhoud aan het dorpshuis. Omdat er op het dorp nog meer zaken spelen hebben we besloten om ons niet te beperken tot het aanpakken van de school en het dorpshuis, maar om het totale dorp onder de loep te nemen. Het doel van het masterplan is om het dorp toekomstbestendig te maken. Dit doen we samen met het dorp.

 • Betaalbaar en duurzaam huren

  Elke vier jaar leggen we samen met de gemeente Reimerswaal, huurdersvereniging HVRB en woningcorporatie R&B Wonen, afspraken vast over de sociale huursector. Ook voor de komende periode hebben we afspraken gemaakt in de Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2018-2022. Op basis hiervan worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over uit te voeren acties. Deze hebben niet alleen betrekking op de woningvoorraad en woningbehoefte in onze gemeente, maar gaan ook over inspelen op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Ons doel: betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare kernen voor alle inwoners.

 • Een kapotte lantaarnpaal meldt u snel op ovstoringzeeland.nl

  Zondag 28 oktober ging de wintertijd in. Dat betekent dat het ’s avonds al vroeg donker is. De lantaarnpalen in de openbare ruimte zorgen voor verlichting. Zo kunnen we veilig over straat. Helaas is er ook wel eens eentje kapot. Dat zorgt soms voor onveilige situaties. Meld een kapotte lantaarnpaal daarom altijd even via www.ovstoringzeeland.nl.

 • Begroting 2019 in één oogopslag

  Benieuwd naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Borsele? Of bent u benieuwd naar onze speerpunten in 2019? Bekijk dan onze begroting voor 2019.

 • Subsidieaanvraag snel internet in buitengebied al ingediend?

  Deze zogenaamde vast-draadloos verbinding zorgt voor een snelle internetverbinding in het buitengebied. Om het aansluiten van deze verbindingen te promoten verstrekt de gemeente Borsele samen met de Provincie Zeeland een eenmalige subsidie. Heeft u zich wel al aangemeld bij een provider of is uw aansluiting al gerealiseerd, maar heeft u nog geen subsidie aangevraagd? Dan adviseren wij u om zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen, bij voorkeur voor 1 juni 2018. Er zijn maar een beperkt aantal subsidieplaatsen beschikbaar dus wees er snel bij!

 • Eindevaluatie collegeprogramma 2014-2018

  Op 15 mei 2014 presenteerden wij aan de gemeenteraad ons collegeprogramma 2014-2018 ‘Borsele: evenwichtig en ambitieus’. In 2015 maakten we een eerste tussenbalans op. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in aantocht blikken we terug op ons collegeprogramma. We zijn trots op alle resultaten die we samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners en ambtenaren hebben bereikt.

 • Lood in de bodem

  Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

 • Persoonsgegevens, verstrekking, geheimhouding en inzage

 • Borsele stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen

  De gemeente Borsele stelt vanaf eind juli 2017 €750.000 beschikbaar voor nieuwe startersleningen. Naast meer financiële middelen verhoogt de gemeente ook het plafond van de koopsom van een starterswoning van €170.000 naar €190.000. Daarnaast zet de gemeente het geld ook in voor leningen voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad.