Borsele stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen

De gemeente Borsele stelt vanaf eind juli 2017 €750.000 beschikbaar voor nieuwe startersleningen. Naast meer financiële middelen verhoogt de gemeente ook het plafond van de koopsom van een starterswoning van €170.000 naar €190.000. Daarnaast zet de gemeente het geld ook in voor leningen voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad.

Starters kansen bieden

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom en overige kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij een Starterslening zijn er de eerste 3 jaar geen maandlasten. De starterslening kan een instrument zijn om jonge inwoners/gezinnen te binden aan de gemeente. Voor starters zijn in de huursector niet altijd alternatieven voorhanden. Dit geldt vooral voor de groep middeninkomens die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De gemeente Borsele wil starters vanuit de gemeente, maar ook van buitenaf, kansen bieden om zich hier te vestigen en de drempel daartoe verlagen.

Verhoging van het plafondbedrag

Voorheen mocht, om in aanmerking te komen voor een starterslening, de koopsom van een woning niet meer bedragen dan € 170.000. De gemeenteraad heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 190.000. De verhoging van het plafondbedrag geeft de starter de gelegenheid om zich te oriënteren op een breder assortiment aan woningen. Daarnaast zit de woningmarkt weer in de lift zit en zullen de woningprijzen ook voor starterswoningen stijgen. Een verhoging van het plafondbedrag maakt dat voldoende woningen voor starters bereikbaar blijven.

Regels om in aanmerking te komen voor een Starterlening

  • de lening is bedoeld voor het aanschaffen van een bestaande koopwoning;
  • de kosten voor het krijgen van een koopwoning zijn niet hoger dan € 190.000,- (koopsom), exclusief de overige kosten conform de NHG-norm;
  • de starterslening telt maximaal 20 procent van de verwervingskosten (koopsom en overige kosten). Dit met een maximum van € 30.000;
  • de aanvrager is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning en is niet ouder dan 45 jaar.

Investeren in eigen woning

Met de regelingen voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad (Regeling Particuliere Woningverbetering Borsele 1 - RPWB1 en Regeling Particuliere Woningverbetering Borsele 2 -RPWB2) helpt de gemeente inwoners op weg om in hun eigen woning te investeren op het gebied van energiebesparing, cascoverbetering en levensloopbestendigheid. Het gaat om een stimuleringsregeling waarover weinig rente wordt betaald.

Regels om in aanmerking te komen voor een lening voor de particuliere woningverbetering

  • RPW-B1 is bedoeld voor bestaande woningen, die bestemd zijn voor permanente bewoning en een WOZ-waarde vertegenwoordigen van minder dan € 170.000;
  • RPW-B2 is bedoeld voor bestaande woningen, die bestemd zijn voor permanente bewoning en een WOZ-waarde vertegenwoordigen vanaf € 170.000;
  • de minimale hoogte van de lening bedraagt € 5.000 en de maximale hoogte van de lening bedraagt € 25.000;
  • het rentepercentage van de RPW-B1 bedraagt 1,9 procent en geldt gedurende de gehele looptijd van de lening;
  • het rentepercentage van de RPW-B2 bedraagt 4,5 procent onder het 15-jaars tarief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting met een minimum van 2,4 procent;
  • afhankelijk van het bouwjaar van de woning kan de lening op één of meerdere thema’s (energiebesparing, cascoverbetering en levensloopbestendigheid) worden ingezet.

Stijgende lijn in aanvragen

Sinds 2009 zet Borsele de leningen en regelingen in. Sinds 2013 is er een enorme stijgende lijn te zien in het aantal aanvragen voor startersleningen. In 2009 werden er slechts twee leningen verstrekt, in 2013 stond de teller op 7 en in 2016 op 12 leningen. Tot juli dit jaar zijn er al 7 leningen verstrekt. De aanvragen voor leningen voor de particuliere woningverbetering blijft beperkt tot 1 à 2 per jaar. In 2014 trok de Borselse raad €450.000 uit voor de startersleningen en regelingen. Dit geld is in drie jaar volledig uitgeleend. De gemeente hoopt vanaf eind juli 2017 weer nieuwe starters en particulieren te kunnen ondersteunen in het vinden of investeren in een woning.

Meer informatie

Meer informatie over de starterslening leest u op deze pagina van onze website. Over de regelingen voor de verbetering van particuliere woningvoorraad leest u meer op deze pagina.