Borsele zet achterdeur voor zonneparken op landbouwgrond tijdelijk op slot

‎De gemeente Borsele heeft de achterdeur in haar omgevingsplan die zonneparken op agrarische grond in het buitengebied toestaat, tijdelijk op slot gedraaid via een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit “bevriest” ontwikkelingen in het buitengebied voor maximaal één jaar. Gedurende dat jaar onderzoekt Borsele of zij het ruimtelijk beleid voor het onderdeel zonneparken gaat aanpassen.

Omgevingsplan buitengebied Borsele

Op 1 maart 2018 heeft de gemeenteraad Borsele het omgevingsplan “Buitengebied Borsele, 2018” vastgesteld. In het omgevingsplan biedt Borsele ruimte voor het aanleggen en exploiteren van zonneparken op agrarische gronden in de grootschalige polders. Bij de opstelling van het omgevingsplan is het een bewuste keuze geweest om (alleen) de grootschalige polders aan te wijzen als een gebied waar ruimte wordt geboden.

Nog geen concrete aanvragen

Grondgebonden zonne-energie maakt de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door. Ook in Borsele is inmiddels een aantal zonneparken vergund en gerealiseerd. Maar tot op heden niet op agrarische gronden. De in het omgevingsplan neergelegde planologische ruimte heeft tot heden niet geleid tot concrete aanvragen. Wel ziet Borsele de aanvragen voor meer informatie over de planologische ruimte – vooral op agrarische grond – stijgen. Als deze ideeën/initiatieven leiden tot concrete aanvragen/verzoeken die voldoen aan de beoordelingscriteria, kan dit tot gevolg hebben dat er een fors aantal hectare landbouwgrond in de grootschalige polders ingezet gaat worden voor de aanleg en exploitatie van zonneparken.

Ontwikkelingen bevroren voor één jaar

Via het genomen voorbereidingsbesluit bevriest Borsele de ontwikkelingen in het buitengebied voor één jaar. Aanvragen voor de aanleg en exploitatie van zonneparken op agrarische gronden in de grootschalige polders, die na het besluit worden aangevraagd, moeten worden aangehouden. Als binnen deze periode een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied ter inzage wordt gelegd, neemt het ontwerpbestemmingsplan de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over. Wanneer er echter geen ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van één jaar ter inzage wordt gelegd, dan vervalt het voorbereidingsbesluit en moeten alle aangehouden bouwaanvragen alsnog in behandeling worden genomen. Borsele gebruikt de termijn van een jaar om te onderzoeken of zij het ruimtelijk beleid voor zonneparken aan gaat passen.