Masterplan Nieuwdorp

Voor Nieuwdorp zijn we bezig met het ontwikkelen van een masterplan. De aanleiding hiervoor was de wens om aan het voormalige schoolgebouw aan de Hertenweg een definitieve invulling te geven en de noodzaak van (groot) onderhoud aan het dorpshuis. Omdat er op het dorp nog meer zaken spelen hebben we besloten om ons niet te beperken tot het aanpakken van de school en het dorpshuis, maar om het totale dorp onder de loep te nemen. Het doel van het masterplan is om het dorp toekomstbestendig te maken. Dit doen we samen met het dorp.

Dorpsbijeenkomsten

De eerste stap die we hebben gezet is informatie ophalen in het dorp. We hebben inmiddels vier bijeenkomsten in het dorp georganiseerd:

 • één voor de inwoners en maatschappelijke organisaties en verenigingen in het dorp;
 • één voor de bedrijven in Nieuwdorp zelf;
 • één voor de bedrijven in het Sloegebied;
 • één voor de inwoners met als hoofdthema het groenstructuurplan en klimaatveranderingen.

Daarnaast hebben we nog met een aantal partijen afzonderlijke gesprekken gevoerd.

Klankbordgroep Masterplan Nieuwdorp

We hebben afgesproken dat we over het Masterplan in gesprek blijven met het dorp. Daarom hebben we een Klankbordgroep Masterplan Nieuwdorp ingesteld. Inmiddels bestaat de Klankbordgroep uit 22 mensen. Vertegenwoordigd zijn:

 • Dorpshuis.
 • School/schoolbestuur.
 • Dorpsraad.
 • B2030 werkgroepen Wonen, Verkeer en Sport.
 • Kibeo kinderopvang.
 • Inwoners.
 • Bedrijven.
 • Sportvereniging.
 • Oranjecomité.
 • Bevrijdingsmuseum.
 • PKN.

Projectinventarisatie Dorpsvisie Nieuwdorp

De bijeenkomsten en gesprekken in het dorp hebben veel informatie opgeleverd. Deze informatie hebben we verwerkt in de “Projectinventarisatie Dorpsvisie Nieuwdorp”. Hierin hebben we ook de plannen meegenomen die de gemeente al had voor het dorp. De Projectinventarisatie hebben we besproken met de Klankbordgroep en met de gemeenteraad.

In de Projectinventarisatie hebben we een twintigtal onderdelen opgenomen die nader onderzocht moeten worden. Het betreft zaken op het gebied van locaties voor de school en het dorpshuis, maar ook over de verkeersveiligheid in het dorp, de inrichting van de openbare ruimte, mogelijke maatregelen in het kader van de klimaatverandering, mogelijke invulling van leegkomende locaties, sportvoorzieningen, enzovoort.

Dorpsvisie in gemeenteraad

We streven er naar om in december 2018 naar de gemeenteraad te gaan met de dorpsvisie. Hierin zullen de diverse mogelijkheden worden opgenomen met een bijbehorend kostenplaatje. Op basis hiervan is het de bedoeling dat de gemeenteraad keuzes maakt, wat wel en wat niet. In ieder geval dat de kaders worden gesteld voor de verdere uitwerkingen. Uiteraard wordt deze dorpsvisie aan de klankbordgroep gepresenteerd voordat deze naar de gemeenteraad gaat. Op basis van de  kaders die de gemeenteraad stelt wordt het masterplan verder ingevuld met deelprojecten. Het is sowieso de bedoeling dat de school en het dorpshuis als een van de eerste projecten zal worden opgepakt. Dit zal in de loop van 2019 verder worden uitgewerkt in concretere plannen.