Minder overlast door slim samenwerken in Zeeland

De 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf gaan nauwer samenwerken in de buitenruimte via een gezamenlijk online platform. Door lange-termijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen nog beter op elkaar af te stemmen hoeft de straat minder vaak open. Hierdoor ondervinden inwoners van Zeeland minder overlast. De partijen tekenden hiervoor op 27 januari de samenwerkingsovereenkomst AZON (Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven).

Het is uniek dat 16 deelnemende organisaties, provinciebreed, een overeenkomst sluiten om hun lange-termijnplannen (2-10 jaar vooruit) te delen én hiervoor gezamenlijk één online systeem gebruiken. Het geeft hen de mogelijkheid om lang voor de geplande uitvoerdatum de verschillende projecten op elkaar af te stemmen en slim te combineren. Alle partijen beschikken met dit platform altijd over de meest actuele projectinformatie.

Structureel samenwerken loont

De afgelopen jaren is een deel van de partijen in Zeeland al met een pilot gestart waarin ze na een intentieverklaring intensief zijn gaan samenwerken. En met succes, de organisaties stemmen steeds meer plannen en projecten in de buitenruimte onderling af. Nu gaan ze dit toepassen voor de lange-termijnprojecten en voor alle gemeenten in Zeeland. Zo kunnen de partijen gezamenlijk de hoogste maatschappelijke waarde creëren tegen de laagste maatschappelijke kosten. Het online platform is hiervoor een belangrijke tool. Tot nu toe hebben zij hierin totaal 580 plannen of projecten opgevoerd die worden beoordeeld op combinatiemogelijkheden.

(Kosten)efficiënt

Samenwerken in de buitenruimte is ook (kosten)efficiënt. Zo hoeft onder andere het werkterrein maar één keer te worden opgebouwd en afgebouwd, de weg maar eenmaal te worden afgezet en de straat ook maar één keer opnieuw te worden betegeld. De eerste projecten waar de partijen samenwerken zijn al in uitvoering.