Nieuw boek: Polders en pleinen van het Landschapspark Borsele

Vanaf zaterdag 9 juni is er een nieuw boek over het landschap van Borsele verkrijgbaar, getiteld ‘Polders en pleinen van het Landschapspark Borsele’. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen architectenbureau Bosch Slabbers en de gemeente Borsele. Het laat in woord en beeld zien hoe het unieke Borselse landschap zich door de jaren heen heeft gevormd.

Bosch Slabbers is al bijna dertig jaar betrokken bij (her)inrichtingsplannen in de gemeente Borsele. Als in 1988 de Rijksplanologische Dienst oproept met ideeën te komen die vanwege een specifieke aanpak zijn ingebed in de dagelijkse leefomgeving en tegelijkertijd als innovatie landelijk toepasbaar zijn, besluit Bosch Slabbers samen met de gemeente de herinrichtingsplannen voor de pleinen van Baarland, Borssele en Nieuwdorp in te dienen. In ’94 resulteerde dit in een derde plaats op een totaal van 50 voorbeeldplannen. Deze nationale waardering leidde ertoe dat het nieuwe kernbegrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ in Borsele actief werd omgezet in concreet beleid en uitvoering. Herinrichtingsplannen werden niet meer alleen benaderd vanuit een civieltechnische invalshoek, waarbij ‘groen’ volgend was, maar vanuit een integrale invalshoek waarbij de ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt voor het beleid werd genomen. Dit beleid heeft de afgelopen decennia in heel Borsele vorm gekregen. De bijzondere aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit beleef je in Borsele zowel in het buitengebied (polders) als in de dorpen (pleinen). In het buitengebied is er vooral in de Waardevol Cultuur Landschapsperiode (midden jaren ‘90) enorm geïnvesteerd in het Borselse landschap. In de dorpen is deze investering vooral door de gemeente gedaan. Dit is nu ook vereeuwigd in het boek ‘Polders en pleinen van het Landschapspark Borsele’. Het 258 pagina’s tellende boek vol met schitterende foto’s en teksten over de openbare ruimte geeft ook een inkijk in de ontstaansgeschiedenis van de gemeente Borsele, opgetekend door Kees Bos.

Te koop

Vanaf 9 juni is het boek ‘Polders en pleinen van het Landschapspark Borsele’ te koop bij bij de gemeente Borsele (€39,50) en diverse Zeeuwse Boekhandels, waaronder het Paard van de Troje en De Koperen Tuin in Goes. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente via 0113 238 383.