Oproep: reageer op Omgevingsplan Buitengebied Borsele

Vanaf 5 oktober 2017 ligt het ontwerp 'Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018' zes weken voor iedereen ter inzage. Het omgevingsplan raakt iedereen die in het buitengebied van de gemeente Borsele woont, werkt en/of verblijft. Wethouder Ad Schenk roept alle inwoners en bedrijven in het buitengebied op om mogelijke reacties op het omgevingsplan aan de gemeente door te geven.

Verschillende belangen op elkaar afstemmen

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet (verwacht in 2020), koos Borsele ervoor om een pilot-omgevingsplan op te stellen met een verbrede reikwijdte. Een omgevingsplan is anders dan een bestemmingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen regels voor een goede ruimtelijke ordening maar ook voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over regels beeldkwaliteit, regels voor het kappen van bomen en regels over stoken. In het ontwerp omgevingsplan Buitengebied probeert Borsele de vele (veelal verschillende) belangen van, voor en door de gebruikers van het buitengebied op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan agrariërs, bewoners, natuurbeheerders en recreanten. Het omgevingsplan raakt daarmee iedereen die in het buitengebied van de gemeente Borsele woont, werkt en/of verblijft.

Hele buitengebied

Het plangebied beslaat het hele buitengebied van de gemeente Borsele: het agrarische gebied, met alle daarbinnen gelegen natuurgebieden en infrastructuur (inclusief de Westerscheldetunnelweg, de verbrede Sloeweg en groenproject 't Sloe) en de Westerschelde. Belangrijke items in het omgevingsplan zijn onder meer de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische en vrijkomende agrarische bedrijven, de bescherming van cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle terreinen, de regels ten aanzien van beeldkwaliteit en de uitbreidingsmogelijkheden van in het buitengebied gelegen woningen en niet-agrarische bedrijven. Voor het nieuwe omgevingsplan is ook een planMER opgesteld. De planMER en passende beoordeling zijn als bijlage bij het ontwerp Omgevingsplan opgenomen.
 

Oproep: geef reacties door

Omdat het nieuwe omgevingsplan iedereen raakt die in het buitengebied woont, werkt of verblijft, roept wethouder Schenk op om reacties, zogenaamde zienswijzen, kenbaar te maken bij de gemeente. Eigenaren en gebruikers van percelen kunnen met één muisklik zien welke regels er gelden voor het perceel. Van 5 oktober tot 15 november is het ontwerp omgevingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via http://borsele.dev.crotec-omgevingsplan.nl/. Daarnaast is het ontwerp vanaf 5 oktober op het gemeentehuis in Heinkenszand beschikbaar. Vanaf 5 oktober tot 15 november kan iedereen een zienswijze tegen het ontwerp Omgevingsplan of tegen de planMER naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk aan het de gemeenteraad van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Voor een mondelinge zienswijze is het mogelijk om voor 7 november een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0113) 238425.