Persoonsgegevens, verstrekking, geheimhouding en inzage

Wilt u uw geregistreerde persoonsgegevens in de BRP inzien? Dat is mogelijk. U kunt daarvoor de balie van de afdeling Burgerzaken bezoeken. Op vertoon van uw geldig legitimatiebewijs krijgt u inzage. Na een schriftelijk verzoek verstrekken wij een afschrift van de persoonslijst. 

Van alle inwoners van de gemeente Borsele zijn persoonsgegevens opgenomen in de basisregistratie personen. Het gaat hierbij onder andere om:

  • adresgegevens;
  • gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • uw nationaliteit;
  • ouders en eventuele kinderen.

Uw persoonsgegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan (overheids)instellingen voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de informatie die zij uit de basisregistratie personen van de gemeente hebben ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is.

Convenant Beveland Wonen voor uitwisselen persoonsgegevens

Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben afspraken gemaakt om persoonsgegevens uit te wisselen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De gegevens worden gebruik bij het voorkomen en bestrijden van woonfraude en voor een juiste registratie van persoon- en adresgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

Geheimhouding

In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente vragen om gegevens die op u betrekking hebben uit de basisregistratie te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u verzoeken om geheimhouding (beperking van verstrekking) van uw gegevens. Het gaat dan om het verstrekken van gegevens aan

  • zogenaamde verplichte derden (zoals een curator of advocaat);
  • zogenaamde vrije derden (particulieren en niet-commerciĆ«le instellingen, zoals maatschappelijke of culturele instellingen).

Een verzoek om geheimhouding of het laten vervallen van geheimhouding kunt u schriftelijk of digitaal indienen.

Als u wilt weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Het overzicht wordt binnen enkele weken na de aanvraag (kosteloos) naar u toegezonden.

Het is belangrijk dat de gegevens die over u in de basisadministratie zijn opgenomen juist en actueel zijn. Als u daaraan twijfelt, neem dan contact op met het afdeling Burgerzaken, telefoon 0113-238 383 of stuur een mail naar burgerzaken@borsele.nl.

Meer informatie over geheimhouding vindt u op de website van de rijksoverheid.