Klacht indienen

 • Wat is het?

  De gemeente Borsele wil haar taken zoveel mogelijk dienstverlenend uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of een bestuurder. U kunt dan een klacht bij ons indienen.

  Waarover kan ik een klacht indienen?

  Klachten moeten gaan over gedragingen van onze ambtenaren of bestuurders. Het kan daarbij gaan over bijvoorbeeld gebrekkige informatieverstrekking, een trage afhandeling van brieven, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling. Het is niet mogelijk een klacht in te dienen over het gemeentelijke beleid en uitvoeringszaken, zoals straat- en groenonderhoud of milieuoverlast.

  Hoe dien ik een klacht in?

  U kunt schriftelijk bij ons een klacht indienen. Dit doet u door het invullen van het klachtenformulier, u vindt het formulier onderaan deze pagina. Ook kunt u uw klacht bij ons indienen door het sturen van een zelf opgestelde brief. Uw brief stuurt u dan naar:

  Het college van burgemeester en wethouders
  t.a.v. de klachtencoördinator
  Postbus 1
  4450 AA Heinkenszand

  U kunt ook een e-mail sturen naar de klachtencoördinator via info@borsele.nl.

  Heeft u moeite met het invullen van het klachtenformulier of het opstellen van een brief? Neem dan contact op met de klachtencoördinator via 0113-238434.

  Wat gebeurt er met mijn klacht?

  Na het indienen van de klacht krijgt u van de klachtencoördinator een ontvangstbevestiging. Hierbij zit een korte toelichting op de verdere gang van zaken. De klachtencoördinator brengt ook de ambtenaar of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft op de hoogte.

  De klachtencoördinator probeert eerst de klacht met u en de betrokken ambtenaar of bestuurder op te lossen. Lukt het niet om de klacht op deze manier naar tevredenheid op te lossen, dan wordt de kwestie voorgelegd aan de klachtenbehandelaar. De klachtenbehandelaar adviseert het college van burgemees­ter en wethouders en doet de klacht binnen tien weken af. In die periode vindt ook de hoorzit­ting plaats. Bij de hoorzitting wordt zowel u als de betrokken bestuurder of ambtenaar gevraagd hun standpunt toe te lichten. Na de hoorzitting brengt de klachtenbehandelaar een advies uit aan het college, dat uiteindelijk beslist of de klacht terecht is ingediend en wat de eventueel daaraan verbonden gevolgen zijn. De klachtencoördinator neemt zo spoedig mogelijk contact met u op over de uitkomst.

  Ontevreden over de uitkomst?

  We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Zeeuwse Ombudsman, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg, telefoonnummer 0118-675571 of per e-mail naar info@dezeeuwseombudsman.nl. Dit is een externe instantie die de feiten onpartijdig onder­zoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Zeeuwse Ombudsman indienen als de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op www.dezeeuwseombudsman.nl.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over onze klachtenregeling, dan kunt u de folder downloaden onderaan deze pagina. U kunt de folder ook bij ons opvragen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@borsele.nl of door deze op te halen op het gemeentehuis te Heinkenszand. Heeft u een vraag over de klachtenregeling? Neemt u dan kunt contact op met de klachtencoördinator op 0113-238434.

 • Documenten