Vergadering Gemeenteraad 15-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 15-01-2016.

Info raad Dienstverleningsvisie en projecten RO en bijpraatsessie wethouders

Dienstverlening: Burgemeester Gelok zal de gemeenteraad vertellen over het project dienstverlening. Daarbij wordt ingegaan op nut en noodzaak van het project. Tevens wordt toegelicht hoe de gemeente Borsele op dit moment presteert op het gebied van dienstverlening en wat daaraan gekoppeld de ambities van het college zijn. Burgemeester Gelok zal ingaan op de reeds behaalde successen, de servicenormen en het kwaliteitshandvest en op de acties die voor komende periode in het kader van dienstverlening staan gepland.

 

RO:

1. Ruimtelijke adaptie (waterrobuustheid Nederland/Zeeland)

2. Windenergie op zee / stopcontact Borssele

3. Stand van zake / planning project 380 kV-Zuid West

4. Stand van zake actualisering bestemmingsplan Sloegebied

5. Landelijk pilotproject herziening bestemmingsplan Borsels Buiten op basis van nieuwe Omgevingswet

6. Stand van zake actualiseringsslag bestemmingsplannen in het licht van de nieuwe Omgevingswet

7. Toelichting inrichting plein Kwadendamme

8. Project Ruimte voor bagger (vinden van regionale toepassingslocaties voor herbruikbare baggerspecie