Vergadering Gemeenteraad 13-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:'t Hof Stenevate
Tijd:20:00-20:50
Voorzitter:Jaap Gelok
Dit item is verlopen op 13-10-2017.

Informerende raadsbijeenkomst volkshuisvesting en bijpraatsessie collegeleden.

Introductie

Volkshuisvesting

In deze informatieve bijeenkomst worden de provinciale bevolkings- en huishoudensprognoses over de periode 2014 -2040 toegelicht en wordt kort stilgestaan bij de consequenties. Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders. 
Terzijde: Volkshuisvesting beslaat een breed scala aan onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de woningbouwplanning, stimuleringsregelingen voor de verbetering van de bestaande woningvoorraad, prestatieafspraken met de woningcorporatie, huisvesting van statushouders, etc. Voorheen werden veel van deze onderwerpen aan de orde gesteld tijdens de jaarlijkse raadsbijeenkomst Volkshuisvesting. Dit jaar is gekozen voor een andere opzet, waarbij ingezoomd wordt op enkele items. Het voornemen is om begin 2017 een volkshuisvestelijk jaarverslag op te stellen, waarin verslag wordt gedaan van de prestaties op volkshuisvestelijk gebied in 2016 (aantal gerealiseerde woningen, leegstandcijfers, aantallen verstrekte subsidies, uitgevoerde activiteiten, etc.). Daarnaast wordt in dit verslag een korte vooruitblik gegeven op de verwachte activiteiten/ontwikkelingen in 2017. Op deze wijze blijft uw raad geïnformeerd over de staat van de volkshuisvesting in Borsele. 

Corporatiebestaan 

Onze woningcorporatie R&B Wonen geeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie over de door hen uitgevoerde en verwachte activiteiten en de ontwikkelingen binnen het corporatiebestaan. 

Agenda

19:45 uur - 20:00 uur Inloop
20:00 uur  - 20:05 uur Opening door burgemeester Jaap Gelok, voorzitter
20:05 uur - 20:20 uur Toelichting door wethouder Kees Weststrate op de bevolkings- en huishoudensprognoses en de stand van zaken van de huisvesting van statushouders
20:20 uur - 20:50 uur Presentatie over activiteiten en ontwikkelingen binnen het corporatiebestaan door Peter Bevers, directeur-bestuurder bij R&B Wonen
20:50 uur  Afronding door Jaap Gelok
20.50 uur – Bijpraatsessie collegeleden