Grondwater

Grondwater is water wat zich in de bodem bevindt. Het stroomt door de openingen in de bodem. Boven het grondwaterpeil bevindt zich een vochtige gebied, de capillaire zone. Hierin kan grondwater, net zoals in een spons, omhooggetrokken worden. In klei is deze capillaire of zuigende werking veel groter dan bij zand.

Grondwateroverlast

Door hoge grondwaterstanden kan overlast optreden. Een te hoge waterstand in de tuin is slecht voor de planten en er kan water in de kruipruimte komen. Water in de kruipruimte geeft een onprettig gevoel en het kan ongezond zijn om in een vochtige woning te wonen. Door stank en schimmel verminderd het woongenot. Vooral bij nieuwbouw kunnen er  kort na de bouw problemen met vocht ontstaan. Door een goede bouw, ventilatie en aanleg van drainage is dit te voorkomen.

Weet u dat een vochtige woning veel meer energie nodig heeft om warm te stoken!

Wanneer is er sprake van overlast?

Als er hinder of schade aan gebouwen en erven optreedt als gevolg van een langdurige te hoge grondwaterstand. Bij het bouwrijp maken van gronden wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.schema ontwatering en drooglegging

Er wordt van grondwateroverlast gesproken als door een te hoge grondwaterstand hinder of schade ontstaat aan gebouwen of erven. Er is sprake van een te hoge grondwaterstand als:

de afstand tussen de onderkant van de vloer en het grondwaterpeil, de ontwateringsdiepte, langdurig kleiner is dan 0.70m.,

het waterpeil in de tuinen langdurig hoger staat dan 0.50m beneden het maaiveld.

Voor meer informatie zie het waterplan.  

Wie is verantwoordelijk voor het grondwater?

De verantwoordelijkheid is gedeeld:

 • Het waterschap heeft de verantwoording voor het polderpeil en de afwatering.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering en de doorvoer van water van particuliere terreinen in de dorpen en het stedelijke gebied.
 • De particulier is verantwoordelijk voor de ontwatering van zijn eigen terrein.

Soorten overlast

We onderscheiden:

 • een (te) hoge grondwaterstand, probleem van onderaf;
 • regenwateroverlast, het water kan niet goed in de grond zakken.

Grondwaterstand

De grondwaterstand wordt grotendeels bepaald door het polderpeil. Bij hevige of langdurige regen zal dit peil stijgen. Soms is een hoge polderstand juist wel gewenst zoals bij veengrond om inklinking van de grond te voorkomen.
Het waterschap heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van watersystemen door aanleg van water en door de afvoercapaciteit te verhogen. Bredere sloten en zwaardere pompen maken het watersysteem robuuster en moeten er voor zorgen dat het watersysteem klimaatbestendig is.

Regenwateroverlast

Regenwateroverlast wordt veroorzaakt door een harde laag in de bodem. Regenwater kan hierdoor niet snel genoeg in de ondergrond zakken. Het gevolg is dat de neerslag niet in de bodem zakt maar in de tuin blijft staan of in de kruipruimte loopt. Dat er enige tijd water blijft staan is acceptabel. Zelfs op een goed gedraineerd voetbalveld blijft er water staan. Blijft er langdurig water staan dan moet u maatregelen nemen.
Door bouwactiviteiten zoals heien, opslag van materiaal en grond  wordt de bodemstructuur verstoord. Onder het maaiveld ontstaat een harde ondoorlatende laag. De structuur van de grond moet zich de eerste jaren na de bouw door beplanting, grondbewerkingen, bacteriën, wormen etc. weer herstellen. 

Bouwkundige gebreken zoals ‘lekke’ funderingen kunnen er ook voor zorgen dat water in de kruipruimte stroomt.

In uitbreidingsplannen, bij herinrichtingen en rioolreconstructie wordt om grondwateroverlast te voorkomen wegdrainage aangelegd. Deze wordt aangesloten op de  regen waterriolering of het oppervlaktewater.

Oplossingen tegen (grond)wateroverlast

Grondwaterproblemen zijn  op te lossen door:

 • het polderpeil te verlagen of te verhogen, (alleen bij structurele problemen)
 • de ontwatering van de grond te verbeteren. (taak voor grondeigenaar)
 • Regenwateroverlast is te voorkomen door:   (taak van de grondeigenaar)
 • grond tot een diepte van ongeveer 80 centimeter, in een droge periode, na de bouw om te woelen,
 • de structuur van de grond te verbeteren,
 • de grond te draineren. De drainage moet in grof zand gelegd worden.
 • een afvoer voor de regen aan te leggen

Als uw tuin al is ingericht kunt u het beste verticale drainage aan leggen door  boringen tot op de natuurlijke zandlaag en deze vullen met grof zand.

Water in de kruipruimte is te voorkomen door:

 • tijdens de bouw naast de fundering een horizontale drainage aan te leggen,
 • bouwkundige gebreken op te lossen door lekken in de fundering dicht te maken
 • water in de kruipruimte weg te pompen naar het regenwaterriool

De structuur van de grond kunt u verbeteren door:

 • de grond te mengen met compost en stro. Bij de milieustraat kunt u compost gratis afhalen,
 • de grond tot een diepte van 0.80m te woelen (in een droge periode),
 • aardappels in het eerste jaar te planten. Door de beworteling verbeterd de structuur.

Problemen met optrekkend vocht  vanuit de kruipruimte (vaak in oude woningen) kunt u oplossen door:

 • folie op de bodem van de kruipruimte te leggen,
 • gaten en kieren te dichten waardoor er geen water in de kruipruimte stroomt,
 • het aanbrengen van een ontwateringssysteem,
 • de kruipruimte te isoleren,
 • schelpen, zand of isolatieschuim in de kruipruimte aan te brengen en of de
 • kruipruimte beter te ventileren.
 • kruipruimte leeg pompen
 • de muren chemisch impregneren (vooral bij oude woningen)

In nieuwe woningen mag vocht niet vanuit de bodem en fundering optrekken in de muren.
Gebeurt dit wel,dan is er een bouwkundig gebrek.

Voor het isoleren van uw woning kunt u vaak een subsidie krijgen, deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst

Heeft u vragen, advies nodig of klachten?

Voor vragen kunt u de heer J.G. Joosten van de afdeling Woonomgeving bellen, telefoon (0113)238415 of mailen info@borsele.nl.

Gelukkig staat het (grond)water in onze gemeente nergens zo hoog als in de onderstaande afbeelding. De problemen worden hier veroorzaakt door een te hoog grondwaterpeil en een te lage woningdorpel. Water vanaf de straat kan zo in de kruipruimte stromen.

water in kruipruimte

Bouwactiviteiten en grondwateronttrekking

Voor de bouw van een kelder kan het nodig zijn om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen. Dit kan door middel van bronbemaling. Er zijn voorwaarden verbonden aan het (tijdelijk) onttrekken en het lozen van grondwater.

Formulier Melding besluit lozen buiten inrichtingen

Zowel de onttrekking als de lozing wordt geregeld door de watervergunning. Het waterschap Scheldestromen kan deze vergunning of een ontheffing verlenen. Heeft u plannen om een warmtepomp met onttrekking van grondwater aan te leggen? Neem dan contact op met het waterschap, telefoon 088-246100. Het waterschap zal beoordelen of volstaan kan worden met een kennisgeving of dat u een watervergunning aan moet vragen.  Het formulier voor de watervergunning kunt u invullen via de website helpdeskwater.