Rioleringssystemen

In onze gemeente zijn er twee types rioleringsystemen:

  • in de dorpen ligt zogenaamde vrijverval riolering, 162km.
  • en in het buitengebied drukriolering, 70km.

Vrijvervalriolering, gemengde en gescheiden riolering

Bij vrijverval riolering loopt het water door de zwaartekracht naar het laagste punt. Op het diepste punt wordt het water naar hoger gelegen riolering gepompt of via een persleiding naar de rioolwaterzuivering getransporteerd. Vrijverval rioleringen in Borsele hebben een doorsnede tussen de 160 en 900 mm.

Gemengde riolering, 70%, 113km

Bij gemengde riolering komt zowel het regenwater als het vuile water in één buis. Bij hevige regenbuien zijn deze buizen te klein om al het regenwater te bergen en af te voeren.Via drempels, de riooloverstorten, wordt sterk verdunde rioleringswater tijdelijk voor een deel op de sloten geloosd. Onder aan de pagina vind u meer informatie over riooloverstorten.

voorbeeld van een gemengd stelsel

Gescheiden riolering, 30%, 50km

Bij gescheiden riolering worden het regenwater en het vuile water via afzonderlijke buizen afgevoerd. Het voordeel hiervan is dat er veel minder water naar de zuivering gaat. Het nadeel is dat de aanleg en het beheer van twee buizen duurder is. Ook is er een kans op verkeerde aansluitingen waardoor het oppervlaktewater vervuild wordt.

voorbeeld van een gescheiden stelsel

Drukrioleringen, buitengebied, 875 percelen, 70km

In het buitengebied wordt afvalwater via drukriolering afgevoerd. Afvalwater van de woningen loopt naar minigemaaltjes. Vanuit deze  putten wordt het afvalwater onder druk naar de rioolstelsels in de dorpen verpompt. Dit gebeurt door totaal 340 pompjes en 70 km. persleidingen. De persleidingen van de drukriolering hebben een doorsnede tussen de 63 en 125 mm. Dit rioleringssysteem is uitsluitend voor vuilwater bedoeld. Lozing van regenwater op deze riolering verstoort dit systeem.

Storingen?

mini gemaaltje

Bij storingen aan de drukriolering gaat meestal de rode lamp op de drukrioleringskast branden. Bij een elektrische storing is dit niet het geval. Op de kastjes van de drukriolering zit een sticker geplakt met het calamiteitennummer  voor melding van storingen. Telefoon: 0113-238579. Onder kantooruren kunt u storingen melden aan de afdeling Woonomgeving, (0113)238492.

In geval van twijfel kunt u het beste eerst de gemeente raadplegen voordat u zelf actie onderneemt of iemand inschakelt. Wij vergoeden geen kosten die u maakt voor derden zonder de gemeente te raadplegen.

Riooloverstorten, overlast bij hevige regen

In Borsele zijn de meeste rioleringsbuizen van het type gemengde riolering. Hierbij komt vuil en schoon water in één buis. Bij droog weer wordt maar een fractie van de rioolbuis gebruikt. Bij hevige regenbuien kan het voorkomen dat de rioolbuizen en de rioolpomp te klein zijn om het afvalwater te bergen en af te voeren. Sterk verdund afvalwater komt dan via riooloverstorten op het oppervlaktewater. Dit komt ongeveer 5 keer per jaar, per overstort voor.

Waarom worden er dan geen grotere riolen aangelegd?  Om al het water in de rioleringen op te kunnen vangen moeten extreem grote rioleringsbuizen worden aangelegd. Hiervoor is niet altijd ruimte aanwezig. Ook is het financieel niet verantwoord om zulke grote buizen aan te leggen voor een regenbui die maar 1x in de 50 jaar voorkomt. Bij regenpieken kan het daarom voorkomen dat er tijdelijk water via de rioolkolken op straat komt. Het water wordt tijdelijk tussen de trottoirbanden geborgen. Na de regenbui stroomt het water na enkele tientallen minuten terug in de riolering. Dit komt ongeveer 1 x in de 2 jaar voor.

Bij vulling van de riolering komt lucht vrij. De lucht kan via de regenpijpen en standpijpen/ ontluchtingsleidingen ontsnappen. Als de ontluchting van de woning niet in orde is kan lucht en rioleringswater in de woning vrij komen.  Voor meer informatie over bubbels en stank, kijk op riool.nl

In de grote kernen zijn er achter de grootste overstorten berg bezink riolen aangelegd om de oppervlaktewaterkwaliteit te beschermen. In deze buizen met een diameter tot wel 1800 mm. bezinkt het vuil. 

Niet op de riolering aangesloten, ontheffing van de zorgplicht, IBA

(IBA staat voor individuele behandeling van afvalwater) In het buitengebied zijn 650 panden niet op de riolering aangesloten. Dit komt omdat de aansluiting op de rioleringen te duur is.

Voor deze panden is een provincie ontheffing van de zorgplicht voor de aanleg van riolering gekregen. Bij deze panden moet voor 1 januari 2027 de bestaande ouderwetse septictank vervangen worden door een grotere septictank met een inhoud van 6m3 of een minizuivering. Bij deze systemen wordt ook het afvalwater van de wasmachine en de  vaatwasser gezuiverd.

Nieuwe en uitbreidende lozingen moeten gelijk aan de strengere eisen voldoen. Heeft u nog vragen? De heer J.G. Joosten van de afdeling Woonomgeving, telefoon (0113)238415, of via de mail aan info@borsele.nl. kan u nader informeren. U kunt ook vragen stellen aan het waterschap Scheldestromen, telefoon (0118)621000. Op de site www.ibahelpdesk.nl  of www.riool.info  vind u nadere informatie.