Privacybeleid Borsele

Binnen de gemeente Borsele worden er veel persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners verwerkt. De persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met zijn of haar persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds verder digitaliserende overheid stellen ook steeds meer eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

De gemeente Borsele wil een betrouwbare partner zijn voor inwoners en organisaties. Hiervoor geldt als uitgangspunt dat de privacy gewaarborgd blijft en dit wordt bereikt door de juiste maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Toepassingsbereik

De gemeente Borsele geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente Borsele. Dit privacybeleid van de gemeente Borsele is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder meer de volgende wettelijke kaders: - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG); deze prevaleert boven de AVG. Wanneer er binnen de gemeente Borsele gesproken wordt over de AVG, dan wordt hiermee de AVG alsmede de aanvullingen vanuit de UAVG bedoeld.

Uitgangspunten

De gemeente Borsele gaat op een veilige en zorgvuldige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie: Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Grondslag en doelbinding: De gemeente zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
  • Dataminimalisatie: De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
  • Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven.
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Borsele
  • Zorgvuldig delen met derden: In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken zijn conform de wet en de beleidsuitgangspunten van de gemeente Borsele. De gemeente controleert deze afspraken jaarlijks.
  • Subsidiariteit: Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt eventuele inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
  • Proportionaliteit: De inbreuk op de belangen en/of persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger moet evenredig zijn in verhouding tot het doel van de gegevensverwerking.
  • Rechten van betrokkenen De gemeente honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit privacybeleid is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via het elektronisch gemeenteblad en de website.  Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele op 24 september 2019,

Secretaris

Burgemeester