Besluitenlijst 21 november 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam

Secretaris: Jansen

Adviseur: Grim

1. Opening 

2. Besluitenlijst B&W 14 november 2023

Vastgesteld.

3. Mededelingen:

 • 10.00 – 10.30 uur Toelichting huisvestingsopgaven ontheemden.  Presentatie over de opvang van Oekraïners, asielzoekers en statushouders; gevolgd door beschouwingen door de collegeleden.
 • 12.00 – 13.00 uur Bezoek aan college Noord-Beveland. 
 • 1 december 2023. Najaars-ALV VNG Utrecht (afhankelijk van ontvangst advies VZG), zie separate email 17 november 2023. Geen afvaardiging. 
 • Lijst toezeggingen en moties/amendementen per 2 november 2023 (zie eerdere email). Deze zijn voor kennisgeving aangenomen. 
 • Financiële verordening gemeente Borsele 2023. In aanvulling op het besluit in de collegevergadering van 24 oktober 2023: na afstemming accountant bij artikel 12 een extra lid 4 opnemen over ‘begrotingsonrechtmatigheden’. Akkoord.

4. B&W-adviezen:

Z23.032271         AVA van de N.V. Economische Impuls Zeeland van 22 november 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord; gewijzigd besloten (beslispunt 7).

Z23.032061         Werktijdenregeling team Buitendienst 2024. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Z23.028733         Ontwerpdelegatieplan omgevingsplan "Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Lange Zuidweg 6, 2024". Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z23.031952         Convenant Bibliotheekwerk Oosterschelde 2024 tot en met 2027. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen: 

Z23.031852         Herziening APV. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Z23.032209         Reglement van orde gemeenteraad Borsele. Burgemeester Dijksterhuis. Voor kennisgeving aangenomen.

Z23.032167         Kapitaalstorting GBE Aqua BV. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Z23.032024         Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit en de dorpsbouwmeester Borsele’ en het ‘Reglement van orde op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit en de dorpsbouwmeester Borsele’ Wethouder Weststrate. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen). 

Z23.031895         Rapportage Sociaal Domein 2023 en evaluatie van het actieplan Sociaal Domein en het koersplan Sociaal Domein. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.032171         Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.032122         Partnerschapsafspraken beschermd wonen en opvang 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. Beleggen van een raadsspreekuur wethouder Van de Plasse vóór de raadsvergadering van 7 december 2023.

Z19.001994         Rapportage Masterplan Nieuwdorp november 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

Z23.032197         Memo rechtmatigheidsverantwoording. Wethouder Witkam. Akkoord.

Z21.018600         Beleid kleine windturbines. Wethouder Witkam. Akkoord.

Z23.031554         Belastingverordeningen 2024. Wethouder Witkam. Akkoord.

Z23.032174         Beleidsplan toerisme en recreatie 2024-2027 'Op zoek naar balans'. Wethouder Witkam. Akkoord.

Z23.031557         Programmarapportage 2023. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

Z21.014585         Suppletieaanvraag voor de kosten van het opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Z22.024686         Raadsmemo project Energiearmoedebestrijding. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

Z23.032145         Verordening Hemel- en grondwater. Wethouder Witkam. Akkoord.

Z21.014585         Keuze uitvoeringsvariant randweg Hoedekenskerke. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

Z23.031888         Verordening verblijfsbelasting 2025. Wethouder Witkam. Akkoord.

  6. Uitnodigingen:

 • Woensdag 13 december 2023 - Sectorbijeenkomst Toerisme (provincie Zeeland). Vertegenwoordiging door wethouder Witkam.

7. Raadsvergaderingen

 • 16 november     Geen raadsbijeenkomst
 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1         Kerstvakantie
 • 11 januari           Raadsvergadering
 • 18 januari           Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in Borsele;  b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof c) Woon(zorg)visie; d) Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 25 januari           Kaderraad zoet water en inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari           Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari            Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari            Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari         a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen; 
                                  b) dorpshuizen; Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 29 februari         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                Raadsvergadering
 • 14 maart             Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                  Raadsvergadering

8. Digitaal persuur 11.00 uur

9. Sluiting