Privacy

Verzoek tot inzage

Start aanvraag

Privacy

De gemeente Borsele hecht veel waarde aan uw privacy, door een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring biedt de gemeente zicht op hoe hij / zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u als inwoner van de gemeente Borsele heeft op het gebied van privacy. Ook kun u via deze pagina melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen en/of informatievoorziening.

Privacybeleid en -reglement

Voor de omgang met persoonsgegevens heeft de gemeente Borsele een privacybeleid. Daarnaast bestaat er een privacyreglement, waarin kaders worden schetst waarmee medewerkers de uitgangspunten van het beleid kunnen naleven.

Rechten van betrokkenen

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: waarom heeft de gemeente deze gegevens nodig en wat gebeurt daarmee?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door of namens de gemeente
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens, als dat nodig is en wettelijk gezien mag
  • Recht op verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bij de gemeente een verzoek om inzage van uw persoonsgegevens indienen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft. Binnen vier weken ontvangt u dit overzicht. Een verzoek tot inzage kunt u indienen door het formulier op de website in te vullen.

Delen met derden

De gemeente Borsele verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met toestemming van u. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken wij goede afspraken over uw privacy, in een zogeheten verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze partij om een hoog niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen. De gemeente Borsele blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerkingen die in haar opdracht gebeuren.

Beveiliging

Gemeente Borsele neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals onder meer vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Datalekken

Wanneer persoonsgegevens onbevoegd verwerkt (inclusief raadplegen) worden kan er sprake zijn van een datalek. Als u een datalek constateert kunt u dit melden bij de gemeente via dit e-mailadres: privacy@borsele.nl. Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens, al dan niet per abuis, in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief ontvangt die niet voor u is bestemd. De gemeente houdt een overzicht bij van alle datalekken en onderhouden indien nodig contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De gemeente Borsele gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies op haar website Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  Daarnaast gebruiken wij cookies met statistische informatie, waarmee wij onze website en uw gebruiksgemak continu blijven optimaliseren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op via 14 0113 of mail naar privacy@borsele.nl.

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.