Besluitenlijst B&W 10 oktober 2023

Aanwezig: Wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 3 oktober 2023

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • 09.00-09.30 uur. Bespreking begroting 2024-2027 in aanwezigheid van MT en dhr. Van Craenenbroeck. Aantekening: de heer Van Craenenbroeck geeft een toelichting op de begroting 2024-2027. Complimenten van het college aan de organisatie voor zowel de kwaliteit als het doorlopen tijdpad. Enkele tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd.
 • Streekomroep De Bevelanden. Aantekening: beleggen van een beraad om in Bevelands verband de mogelijkheden te bespreken van een steunbetuiging en eventuele, tijdelijke financiële ondersteuning.

B&W-adviezen:

 • Z23.031668       Borselse aanvullingen op de verlofspaarregeling CAO-gemeenten. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.031656         Aanpassing functiematrix HR21. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.027151         Opleggen last onder dwangsom Oude Zandweg 15. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.027014         Voorontwerpbestemmingsplan "Comfortcamping Scheldeoord, 2024". Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031707         Beslissing op bezwaar Ovezande. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031238         Uitvoeringsprogramma - projectenoverzicht RO Borsele per 1 oktober 2023. Wethouder Weststrate. Akkoord: gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).
 • Z23.031556         Financiële gevolgen van de septembercirculaire 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.030801          Doorontwikkeling Toeristische Marketing. Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen: 

Z23.031671         Het beschikbaar stellen van een structureel krediet ter uitwerking van het actiepunt 'Woningbouw-B' in het kader van het uitvoeringsprogramma 'Schakelen met raad en daad'. Wethouder Weststrate. Akkoord: gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

Uitnodigingen:

Zie Notubox      

 • Bestuurlijk debat wonen. Geen vertegenwoordiging.
 • Bijeenkomst RIVM. Vertegenwoordiging door wethouder Witkam.
 • Overleg NSP. Vertegenwoordiging door het voltallige college. Locatie: Gent Havenhuis.
 • Zeeuwse klimaatweek voorleesactie. Vertegenwoordiging door het voltallige college. 
 • Supermarkt Kwadendamme. Vertegenwoordiging door wethouders Witkam en Van de Plasse.

Raadsvergaderingen

 • 5 oktober            Raadsvergadering 
 • 10 oktober          Spreekuur Jeugdzorg Plus
 • 12 oktober          Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele
 • 16-10 – 20-10     Herfstvakantie
 • 26 oktober          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november       Raadsvergadering
 • 9 november       Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele. Hieraan voorafgaand toelichting door Ministerie EZK
 • 16 november     Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen
 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1         Kerstvakantie
 • 11 januari           Raadsvergadering
 • 18 januari           Inforaad Tennet/EZK over in Borsele lopende zaken
 • 25 januari           Kaderraad zoet water
 • 30 januari           Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari            Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari            Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari         Inforaad Armoede en schulden
 • 29 februari         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                Raadsvergadering
 • 14 maart             Inforaad flexibel werken

Fysiek Persuur vanaf 11.30 uur

Sluiting