Besluitenlijst B&W 11 april 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 4 april 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

Geen.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.028910 Resultaten zelfevaluatie BRP en waardedocumenten 2022. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.028825 Aanpassing subsidieregeling dorpsraden. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.028905 Plan van aanpak Woon(zorg)visie De Bevelanden 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord. Specifieke aandacht voor bestuurlijke en ambtelijke borging van het sociaal domein in dit proces.
 • Z21.019632 Vaststelling delegatieplan Stooflaan 15. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.024722 Beslissing op bezwaar. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028342 Voornemen en voorstel voor participatie Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028624 Inrichten berichtenverkeer ten aanzien van beschermd wonen. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. Z23.028628 Inrichting monitoring beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.027600 Samenwerkingsafspraken Levensloopaanpak-Ketenveldnorm Zeeland 2023-2026. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.028907 Beslissing op bezwaar. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.028846 Dienstverleningsovereenkomst beschermd wonen 2023. Wethouder Van de Plasse.
 • Z23.028893 Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen Eendrachtstraat 21 en 25. Wethouder Witkam. Akkoord.

  Raadsvoorstellen:
 • Z23.028513 Raadsbrief Zorggelden goed besteed. Wethouder Van de Plasse. Akkoord, gewijzigd besloten. Raadsbrief omzetten naar Borsels format en naam afzender toevoegen.
 • Z20.010408 Vaststelling Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen 2023. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten. Tekstuele wijzigingen wijzigen en financiële paragraaf verdiepen (wat zijn de totale kosten).

5. Uitnodigingen:

Geen.

6. Raadsvergaderingen

 • 13 april Inforaad grootschalige energietransitie en leefkwaliteit Borsele
 • 20 april Raadsvergadering
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en
 • inkoopbureau Jeugdzorg
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

7. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 11 april 2023, 11.30 uur.

8. Sluiting