Besluitenlijst B&W 11 juli 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 4 juli 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • 12.00 – 13.00 uur overleg met college Goes over grootschalige energietransitie.
 • I.v.m. zomerreces vindt eerstvolgende B&W vergadering plaats op 22 augustus 2023.
 • Overzichtslijsten toezeggingen en aangenomen moties/amendementen per raad 29 juni
  2023. Akkoord

4. B&W-adviezen:

 • Z23.030281 Aanwijzen toezichthouder. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.029506 Besturings- en managementfilosofie Borsele 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23030291 Verrekening van neveninkomsten collegeleden Borsele 2022. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.029002 Aanvraag subsidie overheidsparticipatie ’s-Heerenhoek. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.026062 Regiodeal NSPD. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.028733 Omzetten functie agrarisch grondgebonden bedrijf van de locatie Lange Zuidweg 6 te Borssele naar de functie Wonen. Wethouder Weststrate.
 • Z21.019561 Aankoop van een bedrijfspand gelegen aan de Prinses Irenestraat 7 in Nieuwdorp. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.029945 Uitvoeringsprogramma - projectenoverzicht RO Borsele van 1 juli 2023. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.024417 Beslissing op bezwaar. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.030131 Bijdrage Samen in Zee. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z22.025390 Opties voor elektrisch laden in de openbare ruimte. Wethouder Witkam. Akkoord gewijzigd besloten. Het college besluit middels een pilot van 2 jaar ook het opladen vanaf eigen terrein waar mogelijk via een kabelgoot toe te staan. Uitgangspunten hierbij zijn: a) bekostiging 50% inwoner, 50% gemeente; b) geen verrekening van kosten achteraf bij opzeggen gebruik of verwijdering kabelgoot.
 • Z23.030134 Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Isolatie Programma (NIP). Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

 • Z22.024811 Stand van zaken Uitwerkingsprogramma Schakelen met raad en daad. Akkoord gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen). Hiernaast verslaglegging van dit uitwerkingsprogramma in het vervolg koppelen aan de P&C-cyclus.
 • Z23.030342 Discussienota Woon(zorg)visie de Bevelanden 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.030031 Uitwerking besluit 12 kerntakenonderzoek: Onderzoek naar het aanpassen van de bibliotheekfunctie". Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

6. Uitnodigingen:

 • 20 juli Afscheidsreceptie mevr. De Muynck Zeeland Refinary. Wethouder Witkam.
 • 8 september Jubileum Juust. Wethouder Witkam.
 • 28 september Samen digitaal veilig VNG. Geen vertegenwoordiging.

7. Raadsvergaderingen

 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele, Kaderraad Randweg Hoedkenskerke en Kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg en in ontvangst nemen van de ‘Borselse Voorwaarden’.
 • 16 november Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 11 juli 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting