Besluitenlijst B&W 11 juni 2024

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse en wethouder Witkam
Loco-secretaris: Otte
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 3 juni 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Motie ‘adequate en reële financiële financiering jeugdhulp’. De motie zal worden ondersteund, staande de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 26 juni 2024.
 • Resultaten onderzoek Tennet. De wachtlijst voor netcongestie wordt in onze regio deels opgelost door de beschikbaarheid van extra afnamecapaciteit.
 • Toelichting conceptkadernota 2025-2028. De heer Van Craenenbroeck duidt de kadernota waarin een sluitend begrotingsjaar 2025 wordt aangeboden maar een niet-sluitende meerjarenraming 2026-2028. Daardoor wordt het ‘ravijnjaar’ inzichtelijk gemaakt zodat we een signaal afgeven richting het Rijk. Dit is in lijn met het advies van de VNG. Het college en het MT wisselen aandachtspunten uit voor het vervolgtraject.
 • Hervormingsagenda jeugd & sterk lokaal team. De dames Van Bambost en Schreijenberg lichten de achtergrond van de wijzigingen toe die ten grondslag liggen aan de Hervormingsagenda. Hierbij schetsen zij de hoofddoelstellingen, de uitwerking in thema’s, de gemeentelijke opgaaf, het financieel kader en de stand van zaken in Borsele.

B&W-adviezen:

 • Z23.032486         Beslissing op bezwaar Woo-verzoek. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord. 
 • Z23.031495         Concept voorkeursalternatief, milieueffectrapportage fase 1 en integrale effectanalyse 380 KV Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.034681         Cliëntervaringsonderzoek jeugd – stoppen samenwerking HZ. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.035025         Samenwerkingsovereenkomst Zeeuwse gemeente m.b.t. de energietransitie. Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen: 

Geen.

Uitnodigingen:

 • Sloegrensevenement (Borssele). Zaterdag 15 juni 2024. Geen vertegenwoordiging.
 • Afscheid gemeentesecretaris Van de Berge gemeente Kapelle. Vrijdag 28 juni 2024. Vertegenwoordiging door de gemeentesecretaris. 
 • Opening brandweerpost Heinkenszand. Zaterdag 29 juni 2024. Vertegenwoordiging door burgemeester Dijksterhuis.

Persuur

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

 • 13 juni                  Raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni                  Kennismaking werkwijze rekenkamer, Raadsvergadering
 • 27 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 juli                     digitale inforaad plan Lewedorp
 • 4 juli                     Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 8-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus       Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus       Raadsvergadering
 • 5 september      Mededelingen en actualiteitenblok, Inforaad stand van zaken Grootschalige Energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur
 • 3 oktober            Inforaad Omgevingsplan Borsele en Verduurzaming beschermd Dorpsgezicht. 

Sluiting

Actielijst

1. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024. B&W 16/4: bespreken uitgangspunten Kadernota 2025-2028; B&W 22/4: bespreken van de vervolgaanpak. B&W 22/4: ideeënuitwisseling in B&W-vergadering medio mei 2024; inclusief bevindingen consultatie collega-gemeenten en beraad provincie. Tussentijdse financiële stand van zaken wordt besproken in college 13 mei 2024.

2. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb) B&W 22/4/2024: a) specificeren portefeuilleverdeling per thema van de ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’. b) Lokaal Impact Fonds: ontwerp voor Governance, samenstel en werkwijze.

3. Doornemen van interne en externe procedure voor initiatieven Stichting Zeeland Refinery (Team: Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/5/2024: na de ontvangst van het jaarverslag 2023 wordt een overleg belegd voor de stroomlijning van, en de uitwisseling over initiatieven.

4. Evaluatie gebruik verkiezingsborden. (Team: Burgerzaken)

5. Communicatieboodschap over de tegenstelling tussen incidentele overschotten en structurele tekorten. (Teams: Financiën en Communicatie & Dienstverlening)