Besluitenlijst B&W 12 maart 2024

Aanwezig: wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 5 maart 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. Bij elk werkbezoek vertegenwoordiging door in elk geval één collegelid. De data en de afvaardiging worden verder afgestemd.
 • Ledenbrief VNG over begrotingsadvies 2025 e.v. Vervolg in samenspraak met team Financiën. 
 • 13.00-15.30 uur Overleg colleges Terneuzen-Borsele. Geen aanvullingen op de agenda.
 • Glasdraad. De mogelijkheden voor de gemeentelijke gebouwen en huurders worden besproken, alsook de aandachtigheid voor de lage inkomens.

B&W-adviezen:

Z24.033217         Kennisneming van het Jaarverslag Informatieveiligheid 2023 en vaststelling van het Informatieveiligheidsplan 2024. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Z23.032431         Principeverzoek bouw 2 woningen Schuitweg 1a. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z24.033610         Straatnaamgeving Tolhoek Oudelande en Colenshoek ’s-Heer Abtskerke. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z24.033360         Subsidie peuteropvang en VVE 2024 Prokino, Kibeo en Windekind 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Raadsvoorstellen:  

Z24.033821        Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee. Wethouder Weststrate. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen en aanvullend overzicht).

Z24.033500         Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borsele 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.029012         Advies aanwijzing Streekomroep De Bevelanden als lokale publieke media-instelling 2024-2029. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z24.033557         Memo van de Muziekschool Zeeland over de financiële situatie per 31-12-2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen). Namens het college de waardering overbrengen voor de getroffen maatregelen in het kader van het herstelplan. De memo agenderen voor de ‘Ingekomen stukken’ van de besluitraad van 4 april 2024.

Z24.033233         2e wijziging van de Programmabegroting 2024 gemeente Borsele. Wethouder Witkam. Akkoord.

Uitnodigingen: 

 • Startschot en huldiging wedstrijd Elite-Vrouwen tijdens de Omloop van Borsele. Wielercomité ’s-Heerenhoek. Zaterdag 20 april 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse.
 • Sponsor-relatiemiddag EPZ-Omloop Borsele 2024. Wielercomité ’s-Heerenhoek. Zaterdag 20 april 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse en wethouder Witkam.

Digitaal persuur 11.30 uur

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week. 

Raadsvergaderingen

 • 7 maart               Raadsvergadering
 • 14 maart             Inforaad armoede en schulden, Zeeland Circulair.
 • 21 maart             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                  Raadsvergadering
 • 11 april                Mededelingen- en actualiteitenblok en nader te bepalen info/kaderstelling
 • 18 april                Excursie MFA Nieuwdorp
 • 22-4 – 03-05       Meivakantie
 • 16 mei                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei                  Raadsvergadering
 • 30 mei                  Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad Sociaal Domein
 • 6 juni                    Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni                  Raadsvergadering
 • 27 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli                     Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 6-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus       Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus       Raadsvergadering
 • 5 september      Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur

Sluiting

Actielijst

1. Projectteam instellen huisvesting asielzoekers/ vluchtelingen/ statushouders/ nieuwkomers (Team Vergunningen en Veiligheid)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/11: verzoek voor de samenstelling van een projectteam en -plan.

2. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie en Dienstverlening i.s.m. GELB)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 5/3: de verschillende trajecten in relatie tot elkaar bezien: a) werkbezoeken; b) bezoek vanwege de Borselse Voorwaarden en c) samenkomst toekomstperspectief/ dorpstafels. Vervolg in B&W-vergadering 12/3. Vervolg in B&W 18/3.

3. Nagaan invulling kinderburgemeesterschap en kinderraad (model gemeente Sluis). (Team Communicatie en Dienstverlening)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 12/3: Afgedaan. De informatie/werkwijze Sluis is verzameld en wordt in een memo verwoord; de definitieve versie daarvan wordt uiterlijk eind maart 2024 verwacht.

5. Nagaan afspraken Right to Challenge (Team Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 12/3: Afgedaan. De RtC-procesafspraken zijn opgenomen in de Participatienota Borsele.

6. Glasdraad: mogelijkheden bezien voor a) de aansluiting van de gemeentelijke gebouwen; b) de aansluiting van huurders (via Beveland Wonen) en c) tegemoetkoming voor de lage inkomens (via GR de Bevelanden). (Team a)gebouwenbeheer, b)volkshuisvesting, c)Sociaal domein)