Besluitenlijst B&W 13 mei 2024

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse en wethouder Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 8 mei 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

Tussenstand Kadernota 2025-2028. Mevrouw Holster en de heren Van Craenenbroeck en Van Keulen lichten de financiële constellatie voor de Kadernota toe. Aan de hand daarvan beschouwt het college de te maken afwegingen, de toekomstbestendigheid en de vervolgstappen voor zowel informatie-uitwisseling, besluitvorming als interbestuurlijk beraad.

B&W-adviezen:

 • Z23.032162          Subsidieregeling '80 jaar Slag om de Schelde'. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.034100          Jaarstukken bibliotheek Oosterschelde 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Raadsvoorstellen:  

Geen.

Uitnodigingen:

Geen.

Persuur dinsdag 14 mei [11.15-13.00 uur]

Het persuur vindt fysiek plaats met een bezoek aan de Multifunctionele Accommodatie in Nieuwdorp.

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

 • 16 mei                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei                  Raadsvergadering
 • 28 mei                  Inforaad gemeentelijke financiën
 • 30 mei                  Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad                        Sociaal Domein
 • 6 juni                    Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni                  Raadsvergadering
 • 27 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli                      Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 6-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus       Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus       Raadsvergadering
 • 5 september      Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur

Sluiting

Actielijst

1. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024. B&W 16/4: bespreken uitgangspunten Kadernota 2025-2028; B&W 22/4: bespreken van de vervolgaanpak. B&W 22/4: ideeënuitwisseling in B&W-vergadering medio mei 2024; inclusief bevindingen consultatie collega-gemeenten en beraad provincie. Tussentijdse financiële stand van zaken wordt besproken in college 13 mei 2024.

2. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb) B&W 22/4/2024: a) specificeren portefeuilleverdeling per thema van de ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’. b) Lokaal Impact Fonds: ontwerp voor Governance, samenstel en werkwijze.

3. Doornemen van interne en externe procedure voor initiatieven Stichting Zeeland Refinery (Team: Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 13/5/2024: na de ontvangst van het jaarverslag 2023 wordt een overleg belegd voor de stroomlijning van, en de uitwisseling over initiatieven.

4. Vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van de capaciteitsberekeningen en de impactanalyse VTH-taken: a) een keuze maken uit de scenario's; B) rolduidelijkheid scheppen en; c) in trainingen voorzien. (Gemeentesecretaris)