Besluitenlijst B&W 14 maart 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Priem

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 7 maart 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • 09.00 uur. Bespreking lijst van (raads)toezeggingen en moties en amendementen in aanwezigheid dhr. De Vree.
  Diverse toezeggingen worden via de griffier middels een memo gebundeld en ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden.
 • 12.00 -13.00 uur. Toelichting stand van zake grootschalige energietransitie en leefkwaliteit Borsele door mevr. Witte, Mevr. Cappon en dhrn. Van Bussel en Mangnus, inclusief lunch.
 • Brief van VZG over ‘proces initiatiefvoorstel gemeenschappelijke adviescommissie RUD Zeeland’.
  De brief wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Geen collegevergadering 21 maart 2023.
 • Benoeming extra stembureauleden verkiezingen 15 maart 2023. Akkoord.
 • Terugkoppeling uit algemeen bestuur VZG over aanpassing VZG-richtlijnen.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.028341 Ledenraadpleging CAO-Gemeenten 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.028369 Tijdelijke aanpassing organogram gemeente Borsele. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.023793 Beslissing op bezwaar Heinkenszand. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.020877 Opstarten vaststellingsprocedure ontwerpbestemmingsplan Oostgaarde, ged. Magnoliastraat – Vuurdoornstraat. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.027451 Aangaan overeenkomst beheerster dorpshuis ’s-Gravenpolder. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z22.027153 Opdrachtverstrekkingen aan de Betho 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.028289 Bijdrage aan de technische bijstand van het programma Joint Transition Fund. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.028305 Aankoop percelen grond voor het groenstructuurplan ’s-Heerenhoek. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.028350 Instellen gehandicaptenparkeerplaats Borssele. Wethouder Witkam. Akkoord.

  Raadsvoorstellen:
 • Z23.028113 Raadsmemo financiële ontwikkelingen. Wethouder Witkam. Akkoord gewijzigd besloten, tekstuele aanpassing/aanvulling memo).

5. Uitnodigingen

 • Jaarlijkse zomerontmoeting in Den Haag 5 juli. Opnemen in de agenda’s van alle collegeleden.
 • Kerksluiting ’s-Heerenhoek 5 november. Burgemeester Dijksterhuis en Wethouders vd Plasse en Witkam.
 • Cluster Borsele West inzake draagvlak energietransitie 17 april. Burgemeester Dijksterhuis.
 • Dodenherdenking Nieuwdorp 4 mei. N.t.b. afhankelijk van overige uitnodigingen voor herdenkingsbijeenkomsten.

6. Raadsvergaderingen

 • 15 maart Verkiezingen
 • 16 maart Inforaad GRIP op GRen en beleid zonneparken en bijpraatsessie route naar Omgevingsplan Borsele.
 • 23 maart Raadsexcursie naar Havens (16.00 uur)
 • 30 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 april Raadsvergadering
 • 20 april Info/kaderstellende raad Nucleair
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële
  stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering

7. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 14 maart 2023, 11.30 uur.

8. Sluiting