Besluitenlijst B&W 16 april 2024

Aanwezig: Wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse en (vanaf 11:15) wethouder Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 9 april 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Kennismaking met de heer Kolk, omgevingsmanager namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat; inclusief aandachtpunten vanuit Gelb. De heer Kolk licht zijn opgaaf toe: het bewerkstelligen van transparantie aan inwoners over onder meer de processen, het bewaken van de integrale benadering en het (daarom) bundelen van de krachten met de lokale omgevingsmanagers en de verschillenden actoren.
 • Uitgangspunten Kadernota 2025-2028. Na een toelichting door de heer Van Craenenbroeck wisselen het college en het MT van gedachten over de financiële situatie, de mogelijke ombuigingen, het informeren van de gemeenteraad en het verdere besluitvormingsproces. Het onderwerp wordt andermaal geagendeerd voor de B&W-vergadering van 22 april 2024.
 • Overzicht toezeggingen aan gemeenteraad per 4 april 2024. Opvolging door de bestuursadviseur in afstemming met de domeinmanagers.

B&W-adviezen:

 • Z24.034058          Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen van, het realiseren van een uitrit voor en het afwijken van het bestemmingsplan voor 13 flexwoningen in ’s-Gravenpolder. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031153          Afspraken rondom het afvoeren van rommelmarktafval en het gebruik van de evenementencontainers. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.034221          Aanschaf serviceauto reiniging. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z20.010957          Het sluiten van de herziene overeenkomst voor verevening bedrijfslocatie gelegen aan Vroonhoek 1 in 's-Heerenhoek, zodat de bedrijfsvoering kan voldoen aan het concept ‘Beter leven 1-ster’. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.033677          Aankoop dijkperceel Siguitsedijk. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.034283          Bestuursopdracht tot het opstellen van een plan van aanpak voor huisvesting en opvang verspreidt over de gemeente van ontheemden uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders. Wethouders Weststrate en Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.032956          Het respectievelijk verlenen van een subsidie van € 37.200 aan de stichting Omnisscholen voor 2024 en het vaststellen van de subsidie aan de stichting Omnisscholen over 2023, ter grootte van € 37.200. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032746          Het Bevelandse Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033939          Jaarverslag 2023 en Werkplan 2024 Culturele Raad Borsele. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.034182          Aanpassen bedragen leerlingenvervoer schooljaar 2024-2925. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033962          Kwijtschelding eigen bijdrage leerlingenvervoer voor het tweede halfjaar van schooljaar 2023-2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033692          Jaarplan 2024 horende bij het beleidsplan toerisme en recreatie 2024-2027 - 'Op zoek naar balans’. Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen:  

Geen.

Uitnodigingen:

 • Zeeuwse dag van het paard. (Heinkenszand). Stichting Zeeuwse dag van het Paard/ Stal Vermue. Zaterdag 29 juni 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse.
 • Bevestiging en intrede G.T. Verschuur (’s-Gravenpolder). Kerkenraad Protestantse gemeente ’s-Gravenpolder-Baarland. Zondag 5 mei 2024. Vertegenwoordiging door burgemeester Dijksterhuis.

Digitaal persuur 11.30 uur

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

 • 11 april                Bijpraatsessie, inforaad RUD Zeeland
 • 18 april                Excursie MFA Nieuwdorp
 • 22-4 – 03-05       Meivakantie
 • 16 mei                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei                  Raadsvergadering
 • 30 mei                  Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad                        Sociaal Domein
 • 6 juni                    Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni                  Raadsvergadering
 • 27 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli                      Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 6-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus       Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus       Raadsvergadering
 • 5 september      Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur

Sluiting

Actielijst 

1. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie & Dienstverlening en GELB i.s.m. Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 5/3: de verschillende trajecten in relatie tot elkaar bezien: a) werkbezoeken; b) bezoek vanwege de Borselse Voorwaarden en c) samenkomst toekomstperspectief/ dorpstafels. B&W 18/3: uitwerken integrale aanpak, zowel qua inhoud als tijdsplanning. B&W 22/4: het actiepunt is op 16/4 besproken met de projectleider en wordt voorzien van een integrale uitwerking.

2. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024. B&W 16/4: bespreken uitgangspunten Kadernota 2025-2028; B&W 22/4: bespreken van de vervolgaanpak.

3. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb)