Besluitenlijst B&W 17 juni

Aanwezig: Wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse en wethouder Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 11 juni 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Informatieverstrekking vanuit team GELB. Mevrouw De Vries licht de ontwikkelingen toe van de ‘grootschalige energietransitie en leefkwaliteit Borsele’ zoals: a) opening informatiecentrum (na definitieve vergunningverlening); b) stand van zaken (aanbesteding) Lokaal Impact Rapport; c) uitwerking ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’ (GNOZ); d) voorbereidingen tweede tranche GNOZ incluis het tijdig betrekken gemeenteraad; e) afwikkeling motie Tennet en; f) bezoek Tweede Kamercommissie.
 • Bespreking jaarverantwoording 2023 en bestemming jaarresultaat 2023. De heer Kloet verduidelijkt de jaarverantwoording; met per programma een verklaring van het behaalde resultaat, dat optelt tot € 11,1 miljoen voordelig. Mevrouw Holster belicht de bestemming van het jaarresultaat in achttien thema’s. Het college betuigt lof voor de verrichte inspanningen voor de jaarstukken alsook de overzichtelijke (raads)voorstellen.
 • Gunning opdracht uitrol ‘leefplekmeter’ North Sea Poth District. Akkoord.
 • Zienswijze over Woo-verzoek. Akkoord.
 • Brief North Sea Port over Central Gate. Akkoord; delen met de gemeenteraad.

B&W-adviezen:

 • Z24.034594         Vestiging van de kringloopwinkel van Zuidwester aan de Rangeerstraat 2a te ’s-Gravenpolder. Wethouder Weststrate. Akkoord. 
 • Z24.035197         Afsprakenkader ouderenhuisvesting. Wethouder Weststrate. Akkoord. 
 • Z24.034610         Vaststelling subsidie voor schoolbegeleiding aan de Bazalt Groep voor 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. 

Raadsvoorstellen: 

 • Z24.033841         Aanpassingen in de interne organisatie, inclusief kredietaanvraag 2024. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.035026         Kadernota 2025-2028 en uitvoeringsprogramma ‘Schakelen met raad en daad’. Wethouder Witkam. Akkoord. 
 • Z24.034279         Jaarverantwoording 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z24.035190         Bestemming resultaat jaarrekening 2023. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (aanpassing van het thema 17 ‘fonds personele knelpunten’ in het raadsvoorstel). In de aanloop naar de programmarapportage 2024 de gemeenteraad informeren over de beweegredenen en de onderbouwing voor het instellen van het ‘fonds personele knelpunten’.

Uitnodigingen:

 • Haringparty (Goes). Stichting De Beste Maatjes. Woensdag 19 juni 2024. Geen vertegenwoordiging.
 • Herdenkingsjaar Slavernijverleden, en nu? (Online). Woensdag 19 juni 2024. Geen vertegenwoordiging.
 • Netwerkbijeenkomst armoede en schulden De Bevelanden (Kapelle). GR de Bevelanden & vijf Bevelandse gemeenten. Woensdag 16 oktober 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse.

Persuur

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

 • 20 juni                  Kennismaking werkwijze rekenkamer, Raadsvergadering
 • 27 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur,              fractievergaderingen
 • 2 juli                     digitale inforaad plan Lewedorp
 • 4 juli                     Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 8-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus       Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus       Raadsvergadering
 • 5 september      Mededelingen en actualiteitenblok, Inforaad stand van zaken Grootschalige Energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur
 • 3 oktober            Inforaad Omgevingsplan Borsele en Verduurzaming beschermd Dorpsgezicht. 
 • 10 oktober          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 17 oktober          Raadsvergadering

Actielijst

1. Actie: Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele.
Team: Gelb
Afgehandeld/stand van zaken: B&W 22/4/2024: a) specificeren portefeuilleverdeling per thema van de ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’. b) Lokaal Impact Fonds: ontwerp voor Governance, samenstel en werkwijze.

2. Actie: Evaluatie gebruik verkiezingsborden.
Team: BuZa

3. Actie: Communicatieboodschap over de tegenstelling tussen incidentele overschotten en structurele tekorten.
Team: Financiën en Communicatie & Dienstverlening