Besluitenlijst B&W 17 oktober 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 10 oktober 2023

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • 09.00 -09.30 uur Toelichting congestieproblematiek energienetwerk. De heer Lijmbach geeft een presentatie over de netcongestie - de drukte en opstopping op het elektriciteitsnetwerk - en de gevolgen daarvan voor de gemeente Borsele.
 • 12.00 – 13.00 uur gezamenlijk overleg colleges Borsele en Veere over grootschalige energietransitie en leefkwaliteit Borsele.
 • Stand van zake moties/ amendementen en toezeggingen n.a.v. raadsvergadering 5 oktober 2023. De afhandeling van diverse toezeggingen nagaan.
 • Memo stand van zaken gevolgen brand bij AVR Rotterdam per 13 oktober 2023. Na aanvulling door team Leefomgeving de memo delen met de raad.
 • Kaderplan voorzieningen. Aan het presidium voorleggen om de kaderstelling in het eerste kwartaal 2024 te beleggen.

B&W-adviezen:

Z23.031807                         Beslissing op bezwaar ’s-Heer Abtskerke. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z23.031631         Meerjarenprogramma SAZ+ voor 2024-2027. Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen: 

Z23.031475         Zienswijze over het verlengen ‘Regionaal Risicoprofiel’ Veiligheidsregio Zeeland. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord: gewijzigd besloten (tekstuele aanvullingen).

Z23.030584         Beschikbaar stellen van een krediet van € 400.000 voor de aankoop van de woning Burgemeester Lewestraat 15 in Lewedorp. Wethouder Weststrate. Akkoord: gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

Z23.030754         Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Borsele 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z2303.1781         Regiovisie jeugdhulp Zeeland 2023-2028. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.029311         Zienswijze financiële stukken van drie gemeenschappelijke regelingen. Burgemeester Dijksterhuis/ Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.031117         Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Wethouder Witkam. Akkoord.

Uitnodigingen:

Geen

Raadsvergaderingen

 • 12 oktober          Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele
 • 16-10 – 20-10     Herfstvakantie
 • 25 oktober          Bespreking begroting 2024-2027.
 • 26 oktober          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november       Raadsvergadering
 • 9 november       Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele. Hieraan voorafgaand toelichting door Ministerie EZK over haalbaarheidsstudie, marktconsultatie en participatie. Inontvangstname Borselse Voorwaarden. 
 • 16 november     
 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1         Kerstvakantie
 • 11 januari           Raadsvergadering
 • 18 januari           Inforaad Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in Borsele
 • 25 januari           Kaderraad zoet water
 • 30 januari           Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari            Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari            Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari         Inforaad Armoede en schulden
 • 29 februari         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                               Raadsvergadering
 • 14 maart             Inforaad flexibel werken

Digitaal persuur 11.30 uur

Sluiting