Besluitenlijst B&W 19 december 2023

Aanwezig: burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 12 december 2023

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Lijst toezeggingen & amendementen/moties n.a.v. raad 7 december 2023. Is behandeld; de toezeggingenlijst wordt in overleg met de griffier geactualiseerd.
 • Ingediende zienswijze gemeente op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland. Geen bemerkingen.

B&W-adviezen:

 • Z23.032658     Aanwijzings- en intrekkingsbesluit van toezichthouders (intern. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord. Akkoord.
 • Z23.032680         Aanwijzings- en intrekkingsbesluit van toezichthouders (extern). Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.032733    Aanwijzingsbesluit toezichthouders Veiligheidsregio. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.032629         Vaststelling mandaatlijst 2024 en intrekking mandaatlijst 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.031500         Zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.032657         Concept Woon(zorg)visie de Bevelanden 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z20.007393         Aanvullende overeenkomsten groenplan Werrilaan. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031052         Beslissing op bezwaar Ellewoutsdijk. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.032688         Besluit ingebrekestelling niet tijdig beslissen. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.032579         Gedoogbeslissing voor het tijdelijk bewonen van Stelleplas. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031177         Beslissing op bezwaar ’s-Gravenpolder. Wethouder Weststrate.  Akkoord.
 • Z23.032495         Voorstel Schoolbegeleiding 2023 – 2026. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032493         Continuering project FYLM in Vorsvliet in ’s-Gravenpolder. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032409         Aanvullende diensten GGD 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032191         Opdrachtverstrekking toezicht Wet kinderopvang 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032568         Onderwerp 213a Gemeentewet onderzoek voor het jaar 2024 betreft Effectiviteit van subsidiebeleid. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (onderzoeksopzet ook voorleggen aan college).

Raadsvoorstellen:  

 • Z23.032681         Presentatie over het Nationaal Plan Landelijk Gebied inforaad 18 januari 2024. Wethouder Weststrate en/of Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (bij de presentatie ook focus op de gevolgen voor Borsele).
 • Z23.032380         Raadsmemo beleid kleinschalige kampeerterreinen. Wethouder Witkam. Akkoord.

Uitnodigingen:

 • Sessie(s) over ‘mentale gezondheidscentra’ | donderdag 18 januari 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse. 
 • Tienjarig jubileum RUD Zeeland | donderdagmiddag 25 januari 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Witkam. 
 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Tholen | maandagavond 8 januari 2024. Geen vertegenwoordiging.
 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Veere | dinsdagavond 9 januari 2024. Geen vertegenwoordiging.
 • Nieuwjaarsreceptie provincie Zeeland. Vertegenwoordiging door het voltallige college (ter verdere afstemming).
 • Bestuurlijk overleg tijdens de Zeeuwse Dag | donderdag 25 januari 2024. Vertegenwoordiging door burgemeester Dijksterhuis, wethouder Weststrate en wethouder Van de Plasse. Presidium informeren vanwege kaderraad.

Raadsvergaderingen

 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1         Kerstvakantie
 • 11 januari           Raadsvergadering
 • 18 januari           Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in Borsele; b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof c) Woon(zorg)visie; d) Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 25 januari           Kaderraad zoet water en inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari           Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari            Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari            Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari         a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen; b) dorpshuizen; Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 29 februari         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart               Raadsvergadering
 • 14 maart             Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                  Raadsvergadering

Digitaal persuur 11.00 uur i.v.m. overleg OVB 

Sluiting