Besluitenlijst B&W 19 juni 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 6 juni 2023

3. Mededelingen:

 • Jaarverslag 2022 samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (zie email 8 juni 2023). Is voor kennisgeving aangenomen.

4. B&W-adviezen:

Besluitenlijst 13 juni 2023

 • Z23.029730 Implementatie RXMission. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.029938 Subsidies kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Besluitenlijst 19 juni 2023. Z23.03.0072 Intrekken en aanwijzen van toezichthouders. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030069 Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht (aanpassing klokkenluidersregeling). Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030032 Aanpassing stagevergoeding. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord. Z23.029733 Schenken alle verloren fietsen (zwerffietsen) aan SAV en Stichting Leergeld Oosterschelderegio. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. Z23.030012 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Wethouder Van de Plasse. Akkoord. Z23.028043 Wijzigingen/ aanpassingen in de diverse subsidieregelingen. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

Besluitenlijst 13 juni 2023

 • Z23.029311 Zienswijzen financiële stukken GR-en. Collegeleden. Akkoord.
 • Z22.026062 Cofinanciering Regiodeal NSPD. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.028170 Prioritering woningbouwplannen in Borsele. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.022759 Aanvullend krediet voor nieuwbouw scoutinggebouw Heinkenszand. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.023090 Aanvullend krediet GGA Borsele Oost, 1e fase. Wethouder Witkam. Akkoord.

Besluitenlijst 19 juni 2023

 • Geen

6. Uitnodigingen:

 • 14-16 juli Muziekfestival Nisse. 14 juli 2023 wethouder Van de Plasse.

7. Raadsvergaderingen

 • 6 juni Presentatie en rondgang gemeentehuis over herinrichting gemeentehuis.
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 19 juni 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting