Besluitenlijst B&W 19 september 2023

Aanwezig: Wethouders Weststrate en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening 

2.Besluitenlijst B&W 12 september 2023

Akkoord. 

3.Mededelingen:

 • Lijst met toezeggingen & amendementen/moties n.a.v. raad 7 september 2023 is besproken. 
 • Brief Tennet over verwijderen 380 kV- hoogspanningsverbinding Borssele – Willem-Annapolder doorzenden aan de gemeenteraad.
 • Tennet heeft verzocht de gemeenteraad te willen informeren over lopende en komende zaken in Borsele en omgeving. De griffie wordt verzocht deze inforaad via het presidium in te plannen.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.031332       Opzet en programma raadsledenbijeenkomst woon(zorg)visie de Bevelanden. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028129       Interbestuurlijk toezicht Provincie Zeeland. Wethouder Witkam. Akkoord. Bestuurlijk verantwoordelijke voor het interbestuurlijk toezicht is burgemeester Dijksterhuis. 
 • Z23.031363       Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Borsele. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen: 

 • Z23.030877       Tariefegalisatiereserve afvalstoffenheffing en rioolheffing. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen)
 • Z19.002061       Voorstel tot gewijzigde vaststelling van de Omgevingsvisie. Wethouder Weststrate. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

6.Uitnodigingen:

 • 03 oktober 2023              OZO- Workshop integriteit themaoverleg bestuur en financiën. Geen vertegenwoordiging.                        

7.Raadsvergaderingen

 • 21 september    Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad prioritering wegen en rioleringen
 • 28 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober            Raadsvergadering 
 • 12 oktober          Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en kaderraad Randweg Hoedekenskerke en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10     Herfstvakantie
 • 26 oktober          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november       Raadsvergadering
 • 9 november       Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkooporganisatie Jeugdhulp en in ontvangst nemen van de ‘Borselse Voorwaarden’.
 • 16 november     Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1         Kerstvakantie
 • 11 januari           Raadsvergadering
 • 18 januari           Info/kaderstellende raad
 • 25 januari           Inforaad
 • 30 januari           Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari            Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari            Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari         Info/kaderstellende raad
 • 29 februari         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart               Raadsvergadering

8.Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 12 september 2023, 11.30 uur

9.Sluiting