Besluitenlijst B&W 2 april 2024

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 26 maart 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Huisvesting Oekraïense vluchtelingen; inclusief een overzicht van de gerealiseerde opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Aan de hand van een toelichting door de dames Rader en De Groot bespreekt het college de te volbrengen opgaven en de verschillende opvangmogelijkheden.
 • Onderwerpen bijpraatsessie gemeenteraad 11 april 2024. Geen actuele kwesties voor het mededelingenblok.
 • Memo Kinderraad. Akkoord met de bevindingen. Toeleggen op het project Democracity met hernieuwde aandacht voor de wijze van werven kandidaten Kinderburgemeester; zoals bevragen groep 7-leerkrachten en koppeling Democracity.
 • Rekenkamers De Bevelanden. Het college neemt het bericht voor kennisgeving aan.
 • Brief Veilig en Leefbaar Lewedorp n.a.v. informatieavond. Woo-verzoek doorgeleiden; verdere afhandeling via de projectgroep.

B&W-adviezen:

 • Z24.034086          Gevonden voorwerpen af te dragen t/m 12-01-2024. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.034006          Restauratieplan Weelhoekweg 10 Borssele. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.033469          Subsidie SooSTouR 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032136          Vaststellen overeenkomsten dorpshuis MFA Nieuwdorp. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.034070          Inzet van (een deel van) de sponsorgelden van NSP 2024. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (het restant te bestemmen voor de Stichting WensAmbulance Zeeland).
 • Z23.028342          Reactie op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040. Wethouder Weststrate. Akkoord. Brief delen met de gemeenteraad; voorzien van een korte memo.

Raadsvoorstellen:  

Z24.033969          Uitvoeringsplan JOGG 2024-2025. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z24.033609          Jaarrapportage 2023 en raadsmemo Lokale Inclusie Agenda Borsele. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Uitnodigingen:

 • Onthulling nieuwe naam Fruitteeltmuseum (Kapelle). Vrijdag 19 april 2024. Geen vertegenwoordiging.

Digitaal persuur 11.30 uur

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week. 

Raadsvergaderingen

 • 26 maart              Presidium
 • 4 april                    Raadsvergadering
 • 11 april                 Bijpraatsessie, inforaad RUD Zeeland
 • 18 april                 Excursie MFA Nieuwdorp
 • 22-4 – 03-05        Meivakantie
 • 16 mei                   Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei                   Raadsvergadering
 • 30 mei                   Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad Sociaal Domein
 • 6 juni                     Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni                   Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni                   Raadsvergadering
 • 27 juni                   Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli                       Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 6-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus        Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus        Raadsvergadering
 • 5 september       Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur

Sluiting

Actielijst

1. Projectteam instellen huisvesting asielzoekers/ vluchtelingen/ statushouders/ nieuwkomers (Team Vergunningen en Veiligheid)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/11: verzoek voor de samenstelling van een projectteam en -plan.

2. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie & Dienstverlening en GELB i.s.m. Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 5/3: de verschillende trajecten in relatie tot elkaar bezien: a) werkbezoeken; b) bezoek vanwege de Borselse Voorwaarden en c) samenkomst toekomstperspectief/ dorpstafels. B&W 18/3: uitwerken integrale aanpak, zowel qua inhoud als tijdsplanning.

3. Glasdraad: mogelijkheden bezien voor a) de aansluiting van de gemeentelijke gebouwen; b) de aansluiting van huurders (via Beveland Wonen) en c) tegemoetkoming voor de lage inkomens (via GR de Bevelanden). (Team a)gebouwenbeheer, b)volkshuisvesting, c)Sociaal domein)

Afgehandeld/stand van zake: B&W 2/4: afgedaan

4. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024.

5. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb)