Besluitenlijst B&W 2 juli 2024

De B&W-besluitenlijst van 2 juli 2024.

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, Wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse en wethouder Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 17 juni 2024

Vastgesteld.

Mededelingen

-    Kennismaking met de heer Scheele; interimmanager bij team ‘Vergunningen & Veiligheid’.
-    Schema zomerstages 2024. De collegeleden geven hun belangstelling door voor de verschillende bedrijven en instanties.
-    Fysiek persmoment 3 september 2024. Bij de teams wordt een uitvraag gedaan over mogelijke onderwerpen; op 13 augustus 2024 opnieuw te agenderen.
-    Stand van zaken raadstoezeggingen en moties/ amendementen. Opvolging van de ‘voortgang afhandeling’ door bestuursadviseur in afstemming met de domeinmanagers. 
-    Zomerreces college 2024. Laatste collegevergadering voor het zomerreces is 9 juli 2024. Eerstvolgende collegevergadering na het zomerreces is 13 augustus 2024. Bij voldoende quorum worden de B&W-adviezen tussentijds doorgezet in Join.
-    Onderzoeken gemeentelijke Rekenkamer. Aansluiting bij het onderzoek van de ‘Nederlandse vereniging van rekenkamers’ inzake energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing. Het Presidium fungeert als klankbordgroep voor de rekenkamer.
-    Memo procesafspraken over de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid. Akkoord; delen met de gemeenteraad.
-    Terugblik werkbezoek Tweede Kamerleden van de commissie EZK. De rondgang in en rond het haven- en industriegebied (Sloegebied) kenmerkte zich door een boeiend, inhoudelijk programma over de (impact van de) grootschalige energietransitie. Het college spreekt zijn appreciatie uit voor de organisatie daarvan.

B&W-adviezen

Besluitenlijst 24 juni 2024

Z24. 033206    Vaststelling calamiteitenplan archieven. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord. 
Z24.035034    Voorgenomen besluit vaststelling ‘Agressiehandboek’. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
Z23.031701    Aangaan anterieure overeenkomst voor het verleggen van het agrarisch bouwblok  aan de Zuidweg 22. Wethouder Weststrate. Akkoord.
Z24.035056    Zienswijze werkbegroting beschermd wonen en opvang 2024-2026. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Besluitenlijst 2 juli 2024

Z24.033803    Memo wijziging Reglement burgerlijke stand. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord met ‘keuze A’ voor het aspect ‘huwelijksvoltrekking in een kerkgebouw’. De besluitvorming over de andere keuzen wordt aangehouden; mevrouw Anemaet wordt uitgenodigd om in de vergadering van 13 augustus 2024 de memo toe te lichten, van praktijkvoorbeelden te voorzien alsook de gevolgen van de verschillende keuzes te duiden.
Z24.035171    Memo evaluatie gebruik spandoeken verkiezing Europees Parlement ’24. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
Z24.035327    Aanwijzing BABS. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
Z24.035330    Uitvoeringsprogramma - projectenoverzicht RO Borsele per 1 juli 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord.
Z24.034064    Beslissing op bezwaar ’s-Gravenpolder. Wethouder Weststrate. Akkoord.
Z24.035378    Organiseren bijeenkomst voor de nieuwe inwoners van ’s-Heerenhoek door combinatie werkgroep B2030 en dorpsraad ‘s-Heerenhoek. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
Z23.029391    Voortzetting uitvoering SPUK IZA door mandaatgemeente Goes. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
Z22.023697    Omzetten van de 'bruidsschatregels milieu' in het Omgevingsplan. Wethouder Witkam. Akkoord.
Z24.035274    Vaststellen wijzigingen met betrekking tot de ‘subsidieregeling isoleren particuliere woningen in de gemeente Borsele’. Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen

Besluitenlijst 24 juni 2024

Z24.035174    Meicirculaire 2024. Wethouder Witkam. Akkoord.

Besluitenlijst 2 juli 2024

Geen.

Uitnodigingen

-    Muziekfestival Nisse. Pastorale au Parvis. Vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse.
-    Installatie mevrouw Yvonne van Mastrigt als burgemeester Middelburg. Donderdag 29 augustus 2024. Geen vertegenwoordiging; het college is verhinderd vanwege de besluitvormende raadsvergadering op de betreffende datum.

Persuur

Digitaal om 11.30 uur.

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

-    2 juli        Digitale inforaad plan Lewedorp
-    4 juli        Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
-    8-7 t/m 16-8    Zomerreces
-    22 augustus    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-    29 augustus    Raadsvergadering
-    5 september    Mededelingen en actualiteitenblok, Inforaad stand van zaken 
Grootschalige Energietransitie
-    12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-    19 september    Raadsvergadering
-    26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur
-    3 oktober    Inforaad Omgevingsplan Borsele en Verduurzaming beschermd 
Dorpsgezicht. 
-    10 oktober    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-    17 oktober    Raadsvergadering
-    21 t/m 25/10    Reces in verband met herfstvakantie

Sluiting

Actielijst

1. Actie: Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele.
Team: Gelb
Afgehandeld/stand van zaken: B&W 22/4/2024: a) specificeren portefeuilleverdeling per thema van de ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’. b) Lokaal Impact Fonds: ontwerp voor Governance, samenstel en werkwijze.

2. Actie: Evaluatie gebruik verkiezingsborden.
Team: BuZa

3. Actie: Communicatieboodschap over de tegenstelling tussen incidentele overschotten en structurele tekorten.
Team: Financiën en Communicatie & Dienstverlening