Besluitenlijst B&W 20 februari 2024

Aanwezig: burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening

2.Besluitenlijst B&W 6 februari 2024

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

 • GELB. De heer Van Bussel en mevrouw De Vries lichten het besluitvormingstraject toe over de ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’: een inforaad op 22 februari en op 4 april 2024 de besluitvorming door de raad. De ‘Krant over de Borselse Voorwaarden’ wordt huis-aan-huis verspreid. In maart/april 2024 is per dorp een informatiemoment gepland; daarbij sluiten enkele deelnemers van de Borselse Voorwaarden Groep aan en een afvaardiging van het college. Op 10 april 2024 worden de Borselse Voorwaarden aangeboden aan het kabinet.
 • Memo verwijderen lichtopstanden Borssele. Uitgangspunt is om de twee lichtopstanden te laten staan tot de noodzakelijke werkzaamheden. Na verwijdering en opslag door Borsele een nadere bestemming bepalen; voor ‘Noordnol’ wordt een voorkeur uitgesproken om deze terug te plaatsen.
 • 20 februari 2024 Werkbezoek Tennet.
 • 12 maart 2024 Bezoek aan college Terneuzen. Als agendapunten worden ingebracht: GELB, 380kV en de Westerscheldetunnel. Voorafgaand vergadert het college in Terneuzen.
 • In verband met de personeelsbijeenkomst over de organisatieontwikkelingen op 19 maart 2024 vergadert het college op maandag 18 maart 2024 (10:00-13:00 uur).

4.B&W-adviezen:

13 februari 2024

Z23.031177 Beslissing op bezwaar. Wethouder Weststrate. Akkoord.

20 februari 2024

 • Z24.033329 Vernieuwde Regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord (gewijzigd besloten); het (restant van het) jaarlijkse budget reserveren.
 • Z24.033190 Organisatie verkiezing Europees Parlement. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.033190 Bijzonder stembureau bij verkiezing Europees Parlement. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord (gewijzigd besloten); de mogelijkheden bezien om enkel het bijzondere stembureau te gebruiken in de betreffende kern.
 • Z24.033273 Vaststelling Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten 2024-2026. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.033332 Vitaliteitsbeleid. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord (gewijzigd besloten); actuele logo Borsele gebruiken in het 'Vitaliteitsbeleid'-document.
 • Z24.033243 Zienswijze op het voornemen en Milieueffectrapport ten behoeve van de realisatie van een Bulkterminal voor de opslag van ammoniak, methanol en biobrandstoffen. Wethouder Weststrate. Akkoord. Zienswijze ook delen met de gemeenteraad.
 • Z23.032274 Uitspraak beroepsprocedure. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028676 Verlengen raamovereenkomst voor de levering van dieselbrandstof. Wethouder Weststrate. Akkoord.
  Vastgestelde besluitenlijst B&W-vergadering 20 februari 2024, aanvang 09.00 uur
 • Z24.033380 Woningbouwplan op het voormalige AMAC-terrein. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.033213 Verlenen van een gedoogbeslissing voor tijdelijk wonen Heinkenszand. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.033385 Verkoop van grond Fortrapastraat 's-Gravenpolder. Wethouder Weststrate. Akkoord.
  Z23.032726 Subsidieregeling Gezond en vitaal Borsele 2024-2025. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033178 Subsidie Spectra 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033318 Huurovereenkomst Kibeo. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033278 Jaarverslag Sportfondsen Borsele B.V. 2022. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033228 Gezamenlijk afwegingskader logiesaccommodaties. Wethouder Witkam. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen: 

 • Z23.032162 Plan van aanpak ‘80 jaar Slag om de Schelde’. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).
 • Z24. Presentatie inforaad 22 februari 2024 over Gebiedsinvesteringen Netten op Zee. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.033307 Aanwenden surplus leges 2023 voor inleen personeel 2024 voor Omgevingswet Wkb. Wethouder Weststrate. Akkoord. Gewijzigd besloten (tekstueel)
 • Z23.027845 Verduurzaming van de Heinkenszandse bedrijventerreinen. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z24.033280 Verordening auditcommissie Borsele 2024. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).
 • Z24.032928 Aandeelhouderschap Stedin. Wethouder Witkam. Akkoord.

6.Uitnodigingen:

 • NLDoet. VrijwilligersHuis. Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2024. Vertegenwoordiging door het voltallige college. 
 • Uitreiking Toeristische Gids 2024 (Nieuwdorp). Landschapspark Borsele. Vrijdag 22 maart 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse
 • Opening dorpswinkel Borssele. Donderdag 28 maart 2024. Vertegenwoordiging burgemeester Dijksterhuis, wethouder Weststrate en wethouder Witkam.
 • Het voltallige college zal deelnemen aan de leergang ‘Engels’.

7.Digitaal persuur 11.30 uur

8.Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

9.Raadsvergaderingen

- 12-16 februari Voorjaarsvakantie
- 22 februari a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en\
Dorpshuizen; b) Netten op Zee
-29 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-7 maart Raadsvergadering
-14 maart Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
-21 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-4 april Raadsvergadering
Vastgestelde besluitenlijst B&W-vergadering 20 februari 2024, aanvang 09.00 uur
-11 april Mededelingen- en actualiteitenblok, Kaderstelling Flexibel werken en
Inforaad Sociaal Domein
-18 april Excursie MFA Nieuwdorp
-22-4 – 03-05 Meivakantie
-16 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-23 mei Raadsvergadering
-30 mei Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en nader te bepalen info/kaderstelling
6 juni Verkiezingen Europees Parlement
-13 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-20 juni Raadsvergadering
-27 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-4 juli Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
-6-7 t/m 16-8 Zomerreces
-22 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-29 augustus Raadsvergadering
-5 september Inforaad stand van zake grootschalige energietransitie
-12 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-19 september Raadsvergadering

10. Sluiting

Actielijst

1. Projectteam instellen huisvesting asielzoekers/ vluchtelingen/ statushouders/ nieuwkomers (Team Vergunningen en Veiligheid)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/11: verzoek voor de samenstelling van een projectteam en -plan.

2. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie en Dienstverlening)

3. Nagaan invulling kinderburgemeesterschap en kinderraad (model gemeente Sluis). (Team Communicatie en Dienstverlening)

4. ‘Samen Recht Vinden’: a) verzoek duiden in relatie tot bestaande (boven)lokale loketten ten behoeve van geschilbeslechting en b) nagaan onderbouwing factsheet Divosa (Team Staf)