Besluitenlijst B&W 21 mei 2024

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse (tot 14:15 en vanaf 15:30) en wethouder Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 13 mei 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Communicatie Team Gelb. De heer Van Bussel stipt aan: a) de ondertekening van het bestuursakkoord ‘gebiedsinvesteringen Net Op Zee’ 27 mei 2024; b) opening informatiecentrum; c) initiële reactie op Borselse Voorwaarden; d) bezoek vaste Kamercommissie EZK; e) vervolg Lokaal Impact Report.
 • Commissie ‘Economische Zaken en Klimaat’ - debat kernenergie. Woensdag 3 juli 2024: werkbezoek door burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate.
 • Memo Stroomkasten. De heer Den Hollander licht de beweegredenen toe voor de aanschaf van nieuwe stroomkasten, de verschillende typen gebruikers en de keuzemogelijkheden. Het college opteert voor ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ zonder tariefdifferentiatie. Het belang van deugdelijke communicatie over het nieuwe beleid wordt benadrukt. Een voorstel daartoe wordt tegemoetgezien.
 • Memo Huisvesting ontheemden. Na een duiding door mevrouw Kef zet het college voort op de ingezette weg om te komen tot een duurzame oplossing; het met toewijding en zorgvuldigheid voldoen aan het Borselse plan van aanpak staat daarbij voorop.
 • Vooraankondiging investeringen McCain ’s-Heer Arendskerke. Onderhoud gewenst over de aanstaande investeringen en de daaraan gelieerde vervoersbewegingen. 
 • Nieuwsbrief Energie en Klimaat Borsele mei 2024. Akkoord om te delen met de gemeenteraad.
 • Table-Top-oefening informatiebeveiligingsdienst (IBD) 28 mei 2024. Burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate sluiten aan van 15:00-16:00 uur.
 • Netcongestie Sloegebied. Constatering dat de krapte op het elektriciteitsnet (ook) zijn weerslag heeft op trajecten die gerelateerd zijn aan de energietransitie.
 • Subsidieregeling isoleren particuliere woningen in de gemeente Borsele. Akkoord met de aanpassing van de regeling waarover eerder besluitvorming plaatsvond op 22 april 2024. 

B&W-adviezen:

 • Z24.033190          Benoeming stembureauleden en plaatsvervangende stembureauleden voor de verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.034201          Jaarrapportage Zeeuwse Norm Weerbare Overheid. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.034029          Aanwijzing toezichthouders. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.034854          Bestuursakkoord ‘Gebiedsinvesteringen Net Op Zee – Zeeland’. Wethouder Weststrate. Akkoord; gewijzigd besloten (burgemeestersbesluit tot het machtigen van wethouder Weststrate).
 • Z24.034803          Kavelruil in Lewedorp. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.034817          Kosteloze ondersteuning/advisering gemeente door Leidingenstraat Nederland over de aanleg van nieuwe (buis)leidingen. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.034807          Aankoop travalje Kwadendamme. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.030237          Overeenkomst muurschildering aan de achterzijde van Dorpshuis het Trefpunt te Ovezande. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Raadsvoorstellen:  

 • Z24.034890          Programma informerende raadsbijeenkomst Volkshuisvesting 30 mei 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Uitnodigingen:

 • Prijsuitreiking toernooi Borsele Sloepoort Cup (Nieuwdorp). Zaterdag 24 augustus 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse. Zaterdag 14 september 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Weststrate.
 • ZLM-Tour (Wissenkerke). Donderdag 6 juni 2024 15:00 uur. Vertegenwoordiging door het voltallige college.

Persuur

Vervalt.

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

 • 16 mei                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei                  Raadsvergadering
 • 28 mei                  Inforaad gemeentelijke financiën
 • 30 mei                  Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad Sociaal Domein
 • 6 juni                    Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni                  Raadsvergadering
 • 27 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli                      Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 6-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus       Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus       Raadsvergadering
 • 5 september      Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur

Sluiting

Actielijst

1. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024. B&W 16/4: bespreken uitgangspunten Kadernota 2025-2028; B&W 22/4: bespreken van de vervolgaanpak. B&W 22/4: ideeënuitwisseling in B&W-vergadering medio mei 2024; inclusief bevindingen consultatie collega-gemeenten en beraad provincie. Tussentijdse financiële stand van zaken wordt besproken in college 13 mei 2024.

2. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb) B&W 22/4/2024: a) specificeren portefeuilleverdeling per thema van de ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’. b) Lokaal Impact Fonds: ontwerp voor Governance, samenstel en werkwijze.

3. Doornemen van interne en externe procedure voor initiatieven Stichting Zeeland Refinery (Team: Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/5/2024: na de ontvangst van het jaarverslag 2023 wordt een overleg belegd voor de stroomlijning van, en de uitwisseling over initiatieven.

4. Vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van de capaciteitsberekeningen en de impactanalyse VTH-taken: a) een keuze maken uit de scenario's; B) rolduidelijkheid scheppen en; c) in trainingen voorzien. (Gemeentesecretaris)