Besluitenlijst B&W 22 april 2024

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse en wethouder Witkam
Secretaris: Jansen (vanaf 09:30)
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 16 april 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Geen B&W-vergadering op 30 april 2024 in verband met de meivakantie.
 • Proces Kadernota 2025-2028. Mevrouw Holster stippelt het vervolgtraject uit waarbij achtereenvolgens de ‘raadswerkgroep begroting’ en de gemeenteraad worden betrokken.
 • Kennismaking mevrouw Kef: projectleider opvang ontheemden. Het college spreek zich uit voor toewijding aan het Borselse plan van aanpak om te voldoen aan de spreidingswet, zodat een duurzame oplossing wordt bewerkstelligd. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop.
 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen. De plechtigheid vindt plaats op vrijdag 26 april 2024.

B&W-adviezen:

 • Z24.034520          Huurovereenkomst Wielingenstraat 2b Borssele (Infocentrum). Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.033912          Tussenevaluatie van het actieplan 'Meebewegen’. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033748          Contract 2024 onderhoud dorpsbossen. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z24.034153         Nationaal Isolatie Programma (NIP). Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen:  

 • Z24.034405          Kerkenvisie. Wethouder Weststrate. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen Kerkenvisie).

Uitnodigingen:

 •  Het Roosevelt Debat (Oud-Vossemeer). Stichting Roosevelt Oud-Vossemeer. Donderdag 16 mei 2024. Geen vertegenwoordiging.

Digitaal persuur 11.30 uur

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

 • 18 april                Excursie MFA Nieuwdorp
 • 22-4 – 03-05       Meivakantie
 • 16 mei                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei                  Raadsvergadering
 • 30 mei                  Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad                        Sociaal Domein
 • 6 juni                    Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni                  Raadsvergadering
 • 27 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli                      Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 6-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus       Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus       Raadsvergadering
 • 5 september      Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur

Sluiting

Actielijst

1. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie & Dienstverlening en GELB i.s.m. Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 5/3: de verschillende trajecten in relatie tot elkaar bezien: a) werkbezoeken; b) bezoek vanwege de Borselse Voorwaarden en c) samenkomst toekomstperspectief/ dorpstafels. B&W 18/3: uitwerken integrale aanpak, zowel qua inhoud als tijdsplanning. B&W 22/4: het actiepunt is op 16/4 besproken met de projectleider en wordt voorzien van een integrale uitwerking. Afgedaan.

2. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024. B&W 16/4: bespreken uitgangspunten Kadernota 2025-2028; B&W 22/4: bespreken van de vervolgaanpak. B&W 22/4: ideeënuitwisseling in B&W-vergadering medio mei 2024; inclusief bevindingen consultatie collega-gemeenten en beraad provincie.

3. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb) B&W 22/4/2024: a) specificeren portefeuilleverdeling per thema van de ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’. b) Lokaal Impact Fonds: ontwerp voor Governance, samenstel en werkwijze.

4. Doornemen van interne en externe procedure voor initiatieven Stichting Zeeland Refinery (Team: Staf)