Besluitenlijst B&W 24 oktober 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 17 oktober 2023

Vastgesteld.

3. Mededelingen:

 • 09.00-10.00 uur Brainstorm in aanwezigheid van mt over mogelijke bestedingsdoelen middelen Wind op Zee. De heer Van Bussel licht de achtergrond, organisatie en planning toe van de Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee. Het college wisselt met de heer Van Bussel en het managementteam van gedachten over onder meer de (on)mogelijkheden, de uitwerking, het tijdpad en de communicatie. De heer Van Bussel zal de domeinmanagers en beleidsmedewerkers consulteren over concrete projecten.
 • Steunverklaring erkenning openbaar belang industriewaterleiding Evides. Toelichting doorwethouder Weststrate. Akkoord op basis van het bestemmingsplan.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.031742 Strategische agenda voor de aanpak van cybercriminaliteit binnen de regio
  Zeeland West-Brabant. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030490 Geactualiseerde Arbobeleidsplan gemeente Borsele 2023. Burgemeester
  Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030956 Afwijzen handhavingsverzoek. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.028385 Aangaan exploitatieovereenkomst voor het uitbreiden/aanpassen en het
  nieuwbouwen van centrumvoorzieningen gelegen binnen campingterrein aan de
  Landingsweg te Baarland. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031733 Verlenen van een gedoogbeslissing voor het tijdelijk bewonen van het perceel
  Stelleplas 241 in Heinkenszand. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031288 Huurovereenkomst pand voormalige brandweerpost aan de Noordsingel 11 te Borssele. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.029340 Behouden te veel ontvangen subsidie ’s-Gravenpolder. Wethouder Van de
  Plasse. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen beschikking).
 • Z23.031846 Instellen parkeergelegenheid voor gehandicapten 's-Heerenhoek. Wethouder
  Witkam. Akkoord.
 • Z23.031845 Instellen parkeergelegenheid voor gehandicapten Heinkenszand. Wethouder
  Witkam. Akkoord.
 • Z21.015306 Cofinanciering subsidietraject Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen.
  Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.031088 Intern controle plan 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

 • Z23.031898 Normen- en toetsingskader 2023. Wethouder Witkam. Akkoord: gewijzigd besloten
  (tekstuele wijzigingen raadsvoorstel).
 • Z23.031890 Controleprotocol jaarrekening 2023-2024. Wethouder Witkam. Akkoord: gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen raadsvoorstel).
 • Z23.031889 Aanpassing Verordeningen 212 en 213 Gemeentewet. Wethouder Witkam. Akkoord: gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen raadsvoorstel).

  Vastgestelde besluitenlijst B&W-vergadering 24 oktober 2023, aanvang 09.00 uur
 • Z23.---- Programma BVG raadsinfo 9 november 2023. Burgemeester
  Dijksterhuis/wethouder Weststrate. Akkoord.

  Uitnodigingen:
  - Uitnodiging Zeeuws diner 25 januari 2024. Geen vertegenwoordiging vanwege de al
  geplande (donderdagavond) raadsvergadering.
  - Uitnodiging bijeenkomsten strategie nieuw kabinet. De aankondiging ook delen met de
  gemeenteraad.

6. Raadsvergaderingen

- 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
- 25 oktober Bespreking begroting 2024-2027.
- 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 2 november Raadsvergadering
- 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele. Hieraan
voorafgaand toelichting door Ministerie EZK over haalbaarheidsstudie,
marktconsultatie en participatie. Inontvangstname Borselse Voorwaarden.
- 16 november
- 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
- 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 7 december Raadsvergadering
- 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
- 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 25-10 – 5-1 Kerstvakantie
- 11 januari Raadsvergadering
- 18 januari Inforaad Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in Borsele
- 25 januari Kaderraad zoet water
- 30 januari Inforaad Waterpark Veerse Meer
- 1 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 8 februari Raadsvergadering
- 12-16 februari Voorjaarsvakantie
- 22 februari Inforaad Armoede en schulden
- 29 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 7 maart Raadsvergadering
- 14 maart Inforaad flexibel werken

7. Digitaal persuur 11.30 uur

Niet van toepassing.

8. Sluiting