Besluitenlijst B&W 25 april 2023

Aanwezig: Wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 18 april 2023

Akkoord.

3. Mededelingen

 • Memo over Proces financiële stukken gemeenschappelijke regelingen. Memo is voor kennisgeving aangenomen. Deze ook delen met en toelichten in de raadswerkgroep Financiën.
 • 12.00 – 13.00 uur Presentatie over mogelijke restwarmteverdeling/ warmtenet Midden-Zeeland door de heer Sander Ventevogel heeft plaatsgevonden.
 • Lijst toezegging en moties/amendementen per 20 april 2023. Deze is voor kennisgeving aangenomen. Bespreken in MT 4 mei 2023.
 • Op 6 mei 2023 vindt de opening van de vernieuwde Jeugdsoos Heinkenszand plaats.
 • I.v.m. de Meivakantie geen collegevergadering op 2 mei 2023.
 • Vlaginstructie 4 mei 2022. Nederlandse vlag halfstok vanaf ochtend i.p.v. vanaf 18.00 uur.

4. B&W-adviezen

 • Z23.027539 Brief van de dorpsraad Oudelande over woningbouwontwikkelingen in Tolhoek II. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.029011 Aanstelling wijk GGD’er. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z22.024682 Kavelruil Bevelanden 50-2023 waarbij wij percelen landbouwgrond in Driewegen, Hoedekenskerke en Nieuwdorp inbrengen/ruilen. Wethouder. Akkoord. Wethouder Weststrate.
 • Z23.028998 Instellen parkeerverbod langs Van der Biltplein 1 te Heinkenszand. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen

Z23.028791 Renovatie strekdam Hoedekenskerke. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

6. Uitnodigingen

 • 4 mei Dodenherdenking. Vertegenwoordiging nader bezien.
 • 12 mei Opening Schaapskooi Nisse. Wethouder Witkam. NB: Nader te bepalencollegevergadering laten plaatsvinden in de Schaapskooi.
 • 17 juni Roze zaterdag Goes. Oecumenische viering in de Geerteskerk. Burgemeester Dijksterhuis en wethouder Van de Plasse.
 • 14 september Afscheid de heer Bevers, directeur Beveland Wonen. Wethouder Weststrate.

7. Raadsvergaderingen

 • 20 april Infobijeenkomst EZK, 18.30 uur
 • 20 april Raadsvergadering
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering, inforaad resultaten onderzoek capaciteit buitensportaccommodaties
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 25 april 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting