Besluitenlijst B&W 26 maart 2024

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening

Besluitenlijst B&W 18 maart 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Project ‘Bondgenoten’. De dames Franke en Meulmeester lichten de methode ‘Bondgenoten’ toe die door de politie Oosterscheldebekken wordt geïnitieerd. Het college reikt suggesties aan.
 • Overzicht toezeggingen en moties/ amendementen per 7 maart 2024. Opvolging door bestuursadviseur in afstemming met de domeinmanagers.
 • Tijdpad vacatureronde VNG in aanloop naar de algemene ledenvergadering 26 juni 2024. Geen bemerkingen.
 • Reactie ministerie VWS op Zeeuwse brief over de 45-minutennorm. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • Onderwerpen fysiek persmoment 14 mei 2024. Op locatie: (onder voorbehoud) bezoek aan de multifunctionele accommodatie in Nieuwdorp. 

B&W-adviezen:

 • Z24.033860 Invoering van een termijnkalender voor de besluitvormende raadsvergaderingen. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.033190 Organisatie verkiezing Europees Parlement juni 2024. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.033805 Verhogen bijdrage van de gemeente Borsele voor de public affairs-activiteiten vanuit het Overleg Zeeuwse Overheden. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord; gewijzigd besloten (bezoek aan, en van lobbyist).
 • Z23.031497 Reactie gemeente Borsele op het 'Voornemen en voorstel voor participatie Nieuwbouw kerncentrales'. Wethouder Weststrate. Akkoord. Brief delen met de gemeenteraad; voorzien van een korte memo.
 • Z24.033765 Nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, met ingang van 1 mei 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Raadsvoorstellen:

Geen.

Uitnodigingen:

 • Zomerontmoeting (Den Haag). Overleg Zeeuwse Overheden. Woensdag 3 juli 2024. Vertegenwoordiging door het voltallige college.
 • Bezoek van mevrouw Dijksma en de heer Geluk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Middelburg). Woensdag 10 april 2024. Geen vertegenwoordiging; het college is verhinderd wegens de overhandiging van de ‘Borsele Voorwaarden’ aan minister Jetten.

Digitaal persuur 11.30 uur

Terugkoppeling portefeuillehouders


De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

 • 21 maart Fractievergaderingen
 • 26 maart Presidium
 • 4 april Raadsvergadering
 • 11 april Mededelingen- en actualiteitenblok en nader te bepalen info/kaderstelling
 • 18 april Excursie MFA Nieuwdorp
 • 22-4 – 03-05 Meivakantie
 • 16 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei Raadsvergadering
 • 30 mei Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad Sociaal Domein
 • 6 juni Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni Raadsvergadering
 • 27 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 6-7 t/m 16-8 Zomerreces
 • 22 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus Raadsvergadering
 • 5 september Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
 • 12 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september Raadsvergadering
 • 26 september Inforaad Weerbaar Bestuur

Sluiting

1. Projectteam instellen huisvesting asielzoekers/ vluchtelingen/ statushouders/ nieuwkomers (Team Vergunningen en Veiligheid)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/11: verzoek voor de samenstelling van een projectteam en -plan.

2. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie & Dienstverlening en GELB i.s.m. Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 5/3: de verschillende trajecten in relatie tot elkaar bezien: a) werkbezoeken; b) bezoek vanwege de Borselse Voorwaarden en c) samenkomst toekomstperspectief/ dorpstafels. B&W 18/3: uitwerken integrale aanpak, zowel qua inhoud als tijdsplanning.

3. Glasdraad: mogelijkheden bezien voor a) de aansluiting van de gemeentelijke gebouwen; b) de aansluiting van huurders (via Beveland Wonen) en c) tegemoetkoming voor de lage inkomens (via GR de Bevelanden). (Team a)gebouwenbeheer, b)volkshuisvesting, c)Sociaal domein)

4. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024.

5. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb)