Besluitenlijst B&W 26 september 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1.Opening 

2. Besluitenlijst B&W 19 september 2023

Mededelingen:

 • 12.00 – 13.00 uur Overleg met college Schouwen-Duiveland.
 • Raadsmemo stand van zake Muziekschool. Toelichting door wethouder Van de Plasse. Akkoord.

3.B&W-adviezen:

 • Z23.031202         Organisatie 2e Kamerverkiezingen november 2023 Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord
 • Z23.028194         Beslissing op bezwaar. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031423         Subsidievaststelling SHV Zeeland 2022. Wethouder Van de Plasse. Akkoord, gewijzigd besloten. Via op te stellen memo de raad informeren.
 • Z23.030937         Beslissing op bezwaar. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.028856         Jaarstukken 2022 Bibliotheek Oosterschelde. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.030672         Gebruik voormalige Brandweerkazerne Borssele. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.031585         Continuïteitsplan om- en afbouw JeugdzorgPlus en inkoop JeugdzorgPlus 2024 en 2025. Wethouder Van de Plasse. Akkoord, gewijzigd besloten. Spreekuur organiseren voor de raadsleden en dit aankondigen in de raadsmemo.

4.Raadsvoorstellen: 

 • Z23.031425         Raadsinformatiebrief over de voortgang van het proces ten aanzien van de governance voor de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.029372         Presentatie kaderraad speeltuinbeleid. Wethouder Van de Plasse. Akkoord, gewijzigd besloten. Presentatie kaderstelling in overleg met portefeuillehouder en griffier aanpassen op uitkomsten evaluatie.

5.Uitnodigingen:

 • 12/14 okt.           Najaarsconcerten Zeeuws Orkest. Wethouders Van de Plasse, Witkam en secretaris Jansen
 • 18 oktober          Ondernemersontbijt OVB.  Voltallig college.
 • 29 oktober          Herdenkingsplechtigheid Canadians in The Netherlands Bergen op Zoom Geen vertegenwoordiging.
 • 29 oktober          Kranslegging dodenherdenking Hoedekenskerke. Burgemeester Dijksterhuis.
 • 8/15/29 nov.      Roadshow PVB Ned. & VNG. Geen vertegenwoordiging.              

6.Raadsvergaderingen

 •  21 september    Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen en rioleringen
 • 28 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober            Raadsvergadering 
 • 12 oktober          Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en kaderraad Randweg Hoedekenskerke en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10     Herfstvakantie
 • 26 oktober          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november       Raadsvergadering
 • 9 november       Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkooporganisatie Jeugdhulp en in ontvangst nemen van de ‘Borselse Voorwaarden’.
 • 16 november     Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1         Kerstvakantie
 • 11 januari           Raadsvergadering
 • 18 januari           Info/kaderstellende raad
 • 25 januari           Inforaad
 • 30 januari           Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari            Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari            Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari         Info/kaderstellende raad
 • 29 februari         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart               Raadsvergadering

7.Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 26 september 2023, 11.30 uur

8.Sluiting