Besluitenlijst B&W 27 juni 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 19 juni 2023

3. Mededelingen:

 • 09.00 – 10.00 uur (max). Digitale presentatie Sardes over onderzoek en verder proces school- en kinderopvangvoorzieningen.
 • 12.00 – 13.00 uur. Presentatie mevrouw Booi over stand van zake Regiodeal NSPD. Voorstel co-financiering Borselse projecten staat genoteerd voor de raad van 29 juni 2023.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.030080 Overdracht van beheer en onderhoud van de wegvakken gelegen aan het Platewegje en de Oudekamersedijk in Heinkenszand van het waterschap Scheldestromen. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.030116 Vaststelling “Herijking lokaal Sportakkoord gemeente Borsele”. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.030143 Vaststelling gemeentelijke jaarverantwoording kinderopvang 2022. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.029391 Machtiging om namens de dertien Zeeuwse gemeenten de Specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord (SPUK IZA) aan te vragen voor de periode 2023-2026. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.029894 Meicirculaire 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

 • Z23.027334 Jaarrekening 2022 gemeente Borsele. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele wijziging).
 • Z23.030034 Bestemming resultaat jaarrekening 2022. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.029650 Kadernota 2024-2027. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten.

6. Uitnodigingen:

 • 1 juli Keti Koti herdenking en viering. Geen vertegenwoordiging.
 • 4 juli Slaan 1e paal MFA Nieuwdorp. Wethouder Witkam.
 • 5 juli Netwerkbijeenkomst Nationale Ombudsman. Geen vertegenwoordiging.
 • 10 juli Afscheid gedeputeerde Pijpelink. Wethouder Van de Plasse.
 • 12 juli Bijeenkomst Brabantse en Zeeuwse norm weerbare overheid. Geen vertegenwoordiging.
 • 26 augustus en 16 september prijsuitreikingen BSC toernooien. Respectievelijk wethouder Witkam en Weststrate.
 • 14/15 september bezoek college Dantumadiel.

7. Raadsvergaderingen

 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg en in ontvangst nemen van de ‘Borselse Voorwaarden’.
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 27 juni 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting